پذیرش دانشجو بر اساس آزمون اختصاصی (شیوه نامه بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبه) پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397