معاون علمی پردیس ارس

دکتر ابراهیم امیری تکلدانی


سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی زراعی گرایش آبیاری 1365 دانشگاه شیراز
 • کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری، 1369، دانشگاه تهران
 • دکتری هیدرولیک- مهندسی رودخانه، 1382، دانشگاه ساوت همپتون، انگلستان

افتخارات کاری و تحصیلی

 • کارشناس طراح شبکه های آبیاری و زهکشی از 1365 الی 1370
 • عضو هیات علمی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران از سال 1370
 • معاون علمی دانشکده آب و خاک از 1384 تا 1387
 • مولف کتاب برگزیده دانشگاه تهران در سال 1387 و کتاب شایسته تقدیر از جشنواره کتاب سال کشور در سال 1388

دروس در حال تدریس

طراحی ساختمان های انتقال و توزیع آب، طراحی سدهای انحرافی، بهینه سازی مدیریت شبکه های آبیاری، اقتصاد مهندسی، متره برآورد سازه های آبی، مهارت آموزی، پژوهش عملیاتی

انتشارات

 • انتشار حدود 50 مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی
 • انتشار حدود 30 مقاله در نشریات علمی بین المللی
 • تالیف 2 کتاب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه 2 کتاب منتشر شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

پست الکترونیکی:

 • amiri@ut.ac.ir