معاون اجرایی پردیس ارس

رییس پردیس ارس

دکتر محمدجواد امیریسوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی، ۱۳۷6، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی ، ۱۳۷9، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتری مهندسی منابع طبیعی ، ۱۳88، دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات کاری و تحصیلی

 • رتبه 1 كنكور كتبي مقطع دکتری سال 82
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران
 • رييس خانه محيط زيست سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران از دی ماه سال 84 تا خرداد 88
 • رییس فرهنگ سرای سلامت از خرداد سال 88 تا بهمن 88
 • رییس فرهنگ سرای تابستانی پلیس در تابستان 88
 • مدیریت مراکز فرهنگی هنری مترو از بهمن 88 تا دی ماه 89
 • رییس فرهنگ سرای تابستانی امید در تابستان 89
 • مشاور امور زيست محيطي ستاد شهر سالم شهرداري تهران
 • مشاور پژوهشي مركز جامع علمي – كاربردي سازمان فرهنگی هنری شهرداري تهران
 • عضو كميته ارزيابي اثرات محيط زيستي سازمان حفاظت محيط زيست از سال 1390 تا 1392
 • رییس کتابخانه دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران از سال 93 تا 94
 • دبیر علمی اولین همایش مهندسی و مدیریت محیط زیست سال 1394
 • دبیر علمی دومین همایش مهندسی و مدیریت محیط زیست سال 1395

دروس در حال تدریس

ارزیابی توان محیط زیست، ارزیابی اثرات توسعه (EIA)، اکولوژی سیمای سرزمین، آمایش سرزمین، پارک ها و فضای سبز، بوم سیستم های طبیعی ایران، ظرفیت برد محیط زیست

انتشارات

 • انتشار 40 مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی
 • انتشار ۲۰ مقاله در نشریات علمی بین المللی
 • تالیف و ترجمه 9 کتاب

پست الکترونیکی:

 • mjamiri@ut.ac.ir