ریاست پردیس ارس

ریاست پردیس ارس

دکتر زهرا امام جمعه



سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی صنایع غذایی، ۱۳۷۱، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، ایران
 • کارشناسی ارشد مهندسی فرایند های غذایی، ۱۳۷۳، دانشگاه بلز پاسکال، کلرمون فران، فرانسه
 • دکتری مهندسی فرایند های غذایی، ۱۳۷۷، دانشگاه بلز پاسکال، کلرمون فران، فرانسه

افتخارات کاری و تحصیلی

 • کسب رتبه اول بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ۱۳۷۱
 • ارائه مقاله برتر کنفرانس آسیا –اقیانوسیه سال ۱۳۸۲
 • محقق برگزیده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۳
 • طرح پژوهشی برتر بخش کشاورزی در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران ۱۳۸۴
 • کسب نشان درجه دو پژوهش و عنوان پژوهشگر نمونه بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۸۷
 • محقق برگزیده استان تهران، آذر ماه ۱۳۸۹
 • محقق برگزیده کشوری وزارت علوم و فناوری، سال ۱۳۹۲
 • کسب نشان درجه یک پژوهش و عنوان پژوهشگر برجسته بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۹۳
 • محقق بین المللی برگزیده دانشگاه تهران در بخش مقاله ۱۳۹۶
 • برنده نخستین جایزه زنان در علم وزارت علوم شاخه علوم کشاورزی ۱۳۹۶
 • برنده جایزه ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران ۱۳۹۶
 • جزو ۱٪ دانشمندان موثر جهان از سال ۲۰۱۴ تا کنون

دروس در حال تدریس

مبانی مهندسی صنایع غذایی, پدیده های انتقال, ترمودینامیک تعادل های فازی, روش های غیر حرارتی فرآوری مواد غذایی

انتشارات

 • انتشار ۷۸ مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی
 • انتشار ۲۰۹ مقاله در نشریات علمی بین المللی
 • انتشار ۳ کتاب و تدوین ۷ فصل کتاب در کتابهای منتشر شده توسط ناشران بین المللی
 • http://orcid.org/0000-0002-1690-1968

پست الکترونیکی:

 • emamj@ut.ac.ir
 • araspresident@ut.ac.ir