1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

معرفی معاون علمی

 

نام و نام خانوادگي:  ابراهيم اميري تکلداني

تاريخ تولد: اول مهر 1340

مليت: ايراني

تحصيلات:

               ليسانس مهندسي زراعي - گرايش آبياري (1365) ، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران.

              فوق ليسانس تاسيسات آبياري (1369) ، دانشگاه تهران، تهران، ايران.

               دکتري هيدروليک- مهندسي رودخانه (1382)، دانشگاه ساوت همپتون، ساوت همپتون،

انگلستان.

اشتغال:  عضو هياًت علمي گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران

آدرس محل کار: گروه مهندسي آبياري و آباداني، دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران، کرج، ايران، کد پستي 11167-31587

تلفن تماس: (114) 2226181-2241119 (0263)

آدرس پست الکترونيکي:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

سوابق شغلی:

مدير پروژه و کارشناس طراح شبکه هاي آبياري و زهکشي، واحد مطالعات آب و خاک، جهاد سازندگي استان تهران، 1369-1365.

کارشناس طراح سدهاي انحرافي و سازه هاي هيدروليکي، شرکت مهندسين مشاور آب و خاک تهران 1376-1370.

مسئول مطالعات و طراح بخش مهندسي رودخانه طرحهاي آبخيزداري حوزه هاي گلابدره دربند، و  آبخيز مشرف به سد کرخه، وزارت جهاد سازندگي 1376-1374.

مدیر پروژه طرح تهیه نرم افزار متره برآورد هفتاد سازه آبی، شرکت مهاب فنی، 1386.

معاون فنی، مدير بخش امور آب، و مدير پروژه سد خاکی مخزنيرودخانه ارور، کنيا، شرکت نقش ترسيم ميلاد، 1389-1387.

معاون اجرایی پردیس بین المللی ارس از سال 1389.

فعاليتهاي آموزشي:

تدريس دروس به شرح زير در گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران 1393-1370

هيدروليک

مکانيک سيالات

برنامه نويسي کامپيوتر

طراحي ساختمانهاي توزيع و انتقال آب

طراحي سدهاي انحرافي و سازه هاي تنظيم آب

پروژه هاي آبياري

کاربرد روشهاي کامپيوتري در علوم آب

اقتصاد مهندسي و بهينه سازي

مهندسي رودخانه

متره و برآورد پروژه های آبی

پژوهش عملیاتی

روشهای کمی در تصمیمگیری مدیران

بهینهسازی طراحی سازه های تنظیم آب

 

ليست انتشارات:

الف- لیست برخی از مقالات منتشر شده در مجلات داخلی و خارجی

 

1) اصلاحی، نوشین؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و وطنخواه محمدآبادی، علیرضا (1392). "مطالعه آزمایشگاهی ضریب جریان سرریزهای تناسبی خطی و جذری در کانالهای مستطیلی"، مجله هیدرولیک، ایران.

2)اميري تکلداني، ابراهيم (1370). "فشار بالابرنده در زير سدهاي بتني وزني بزرگ"، رساله کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، ايران.

3) اميري تکلداني، ابراهيم، سياهي، محمد کاظم (1386). "طراحي کانالهاي آبياري و سازههاي وابسته"، انتشارات دانشگاه تهران، ايران.

4) اميري تکلداني، ابراهيم؛ صمدي، امير؛ و رحيمي، حسن (1384 الف). "اثرات موقعيت و عمق ترک کششي در پايداري ساحل رودخانه"، مجله علمي-پژوهشي مرکز تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج، ايران.

5) رضاییمایانی، مجید؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و داوودی، محمدهادی (1392). "پیش بینی زاویه پایدار سواحل رودخانه های لایه به لایه پس از گسیختگی تودهای از نوع صفحهای"، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، ایران.

6) سادات هلبر، سیدمرتضی؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و درزی، فاطمه (1387). "استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت سقوط ذرات رسوبی"، مجله هیدرولیک، ایران.

7) صفوی، محسن؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ منعم، محمدجواد؛ و پرورشریزی، عاطفه (1393). "بررسی عملکرد و پیشنهاد مناسبترین سازههای کنترل در کانالهای آبیاری با مدل هیدرودینامیکCanalMan"، مجله پژوهش آب ایران، ایران.

8) صمدی، امیر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ داوودی، محمد هادی؛ و رحیمی، حسن (1389). "تعیین اثر عدم قطعیت پارامترها بر اعتبار نتایج تحلیل پایداری طاق های آویزان در سواحل چند لایه رودخانهها"، مجله پژوهش آب ایران. ایران.

9) صمدی، امیر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و رحیمی، حسن (1384). "اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه"، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، ایران.

10) صمدی، امیر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و رحیمی، حسن (1387). "ارزیابی حساسیت ضریب اطمینان در برابر گسیختگی صفحهای سواحل رودخانه نسبت به تغییرات پارامترهای موثر در تحلیل پایداری سواحل"، مجله پژوهش آب ایران، ایران.

11) صمدی، امیر؛ امیریتکلدانی، ابراهیم؛ رحیمی، حسن؛ و داوودی، محمدهادی (1389). "تعیین اثر عدم قطعیت پارامترها بر اعتبار نتایج تحلیل پایداری طاقهای آویزان در سواحل چندلایه رودخانهها"، مجله پژوهش آب ایران، ایران.

12) صمدی، امیر؛ داوودی، محمد هادی؛ امیری تکلدانی، ابراهیم، و رحیمی، حسن (1391). "مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طرهای در سواحل رودخانه تشکیل شده از مصالح چسبنده"، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، ایران.

13) عزیزیان، اصغر؛امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و شکوهی لنگرودی، علیرضا (1392). "اثر تفکیک مدلهای رقومی ارتفاعی بر شاخص توپوگرافی و عملکرد مدل نیمه توزیعیTOPMODEL . مطالعه موردی: رودخانه کورکورسر - غرب مازندران"، مجله تحقیقات آب، ایران.

14) قادرینسب گروهی، فرزانه؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و داوودی، محمدهادی (1391). "مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان و پایداری شیب پایین دست در بندهای سنگریز"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، ایران.

15) مظفری، جواد؛ و امیری تکلدانی، ابراهیم (1390). "بررسی اثرات تغییرات مشخصات جریان بر الگوی جریان در پیچانرود"، مجله پژوهش آب ایران، ایران.

16) مظفری، جواد؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و خادمی، مهدی (1390). "ارزیابی روشهای مختلف تعیین تنش برشی بستر در پیچ تند کانال با توپوگرافی توسعه یافته"، مجله هیدرولیک، ایران.

17) مظفری، جواد؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و داوودی، هادی (1390). "ارزیابی روشهای مختلف تعیین تنش برشی بستر در پیچ تند کانال با توپوگرافی توسعه یافته"، مجله هیدرولیک، ایران.

18) مظفری، جواد؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و سعادت نیا، محمد (1389). "مدل تجربی پیش بینی سرعت طولی در پیچانرود تند"، مجله پژوهش آب ایران، ایران.

19) موسوی، سیدعلی؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و داوودی؛ محمد هادی داوودی (1390). "تعیین روابط گرادیان هیدرولیکی بحرانی و دبی انتقال رسوبات غیرچسبنده در سدهای پارهسنگی"، مجله آب و خاک(علوم و صنایع کشاورزی سابق)، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.

 

20)Amiri-Tokaldany, E. (2002). “A model of bank erosion and equilibrium bed topography in river bends”, PhD thesis, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Univ. of Southampton, Southampton, England.

 

21) Amiri-Tokaldany, E., and Darby, S.E. (2006). “A computer model for stability analysis of multi-layered river banks”, Journal of Agricultural Science and Technology, Tehran, Iran, 8, 61-76.

 

22)Amiri-Tokaldany, E., Darby, S.E., and Tosswell, P. (2003). “Bank stabilityanalysis for predicting reach-scale land loss and sediment yield”, Journal of American Water Resources Association, 39(4), 897-909.

 

23)Amiri-Tokaldany, E., Darby, S.E., and Tosswell, P. (2007). “Coupling bank stability and bed deformation models to predict equilibrium bed topography in river banks”, J. Hydr.Engrg., 133(10), 1167-1170.

 

24)Amiri-Tokaldany, E., and KhaliliShayan, H. (2013). “Uplift force, seepage, and exit gradient under diversion dams”, Water Management Proceedings of the Institution of Civil Engineers, http://dn.doi.org/10.1680/warma.11.00084.

25) Chapokpour, J., and Amiri-Tokaldany, E. (2013). “Introducing a relationship for estimation of sediment transport rate through rockfillstructures”, Journal of Water Science Research, Iran, 5, 35-42.

26) Chapokpour, J., AmiriTokaldany, E., and Sedghi, M. (2013). “Estimation of friction coefficient in sediment contained flow through rockfill”, International Journal of Engineering, 26, 187-196.

 

27) Chapokpour, J., Farhoudi, J., and AmiriTokaldany, E. (2011). “Turbulent flow measurement in vortex settling basin”, International Journal of Energy & Environment, 2, 382-389.

28) GhaderiNasab, F., Amiri-Tokaldany, E., and Davoudi, M. H. (2013).“Study of slope stability and failure process of rock-fill barriers”, Journal of Civil Engineering and Urbanism, 3, 142-149.

29) Mozaffari, J., Amiri-Tokaldany, E., and Blanckaert, K.(2011). “Experimental investigation to determine the distribution of longitudinal velocity in river bends”, Research Journal of Environmental Science, 5, 544-556.

30) Mousavi, S. A., Amiri-Tokaldany, E., and Davoudi, M. H. (2011). “A relationships to determine the critical hydraulic gradient and noncohesivesediment transport discharge in rockfilldams”,Research Journal of Environmental Science, 5, 399-413.

31) Samadi, A., Amiri-Tokaldany, E., and Darby, S. E.(2009). “Identifying the effects of parameter uncertainty on the reliability of river bank stability modeling”, Geomorphology, 106, 219-230.

32) Samadi, A., Amiri-Ttokaldany, E., and Davoudi, M. H. (2011). “ Experimental study of cantilever failure in the upper part of cohesive riverbanks”, Research Journal of Environmental Science, 5, 444-460.

33) Samadi, A., AmiriTokaldany, E., Davoudi, M. H., and Darby, S. E. (2011). “Identifying the effects of uncertainty on the reliability of modeling the stability of overhanging multi-layered riverbanks”, Geomorphology, 134,  483-498.

 

34) Samadi, A., AmiriTokaldany, E., Davoudi, M. H., and Darby, S.E. (2013). “Experimental and numerical investigation of the stability of overhanging riverbanks”, Geomorphology, 184, pp. 1-19.

35) Taghavi, M., Davoudi, M. H., Amiri-Tokaldany, E., and Darby, S. E. (2010). “An analytical method to estimate failure plane angle and tension crack depth for use in riverbank stability analyses”, Geomorphology, 123, 74-83.

ب- ليستبرخی از مقالات ارائه شده در کنفرانس‌هاي داخلي و خارجي

1)اميري تکلداني، ابراهيم (1374) "مدل کامپيوتري براي طراحي سدهاي انحرافي  و حوضچههاي آرامش مربوطه"، هشتمين سمينار آبياري و زهکشي، تهران، ايران.

2) اميري تکلداني، ابراهيم؛  و داربي، استيو (1384) " مدل فرسايش ساحل و توپوگرافي تعادلي در پيچ رودخانه"، پنجمين کنفرانس هيدروليک ايران، کرمان، ايران.

3)اميري تکلداني، ابراهيم؛ رحيمي، حسن (1370) "فشار بالابرنده در زير سدهاي بتني وزني بزرگ"، دومين سمينار سدسازي در ايران، تهران، ايران.

4) امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و عزیزیان، اصغر (1389). " تعیین مکان های مناسب برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از مدل عددی HEC-RAS "، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، ایران.

5) خلیلی شایان، حسین؛ و امیری تکلدانی، ابراهیم (1390). "ارزیابی آزمایشگاهی و عددی نظریه های خزشی بلای و لین در برآورد زیرفشار موثر بر پی سدهای انحرافی"، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، گیلان، ایران.

6) خلیلی شایان، حسین؛ شیخ رضا نیکوزاد، ندا؛ و امیری تکلدانی، ابراهیم (1390-الف). "مطالعه تاثیر موقعیت و زاویه تمایل دیوارههای سپری بر تغییر نشت، زیرفشار، و گرادیان خروجی"، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، ایران.

7) خلیلی شایان، حسین؛ شیخ رضا نیکوزاد، ندا؛ و امیری تکلدانی، ابراهیم (1390- ب). "ارزیابی روشهای کاهش اثرات نشت و زیرشویی در سدهای خاکی"، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، ایران.

8) خلیلی شایان، حسین؛ انصاری پور، امیرحسین؛امیری تکلدانی، ابراهیم (1391). "مقایسه کارایی روشهای تجربی عددی و شبکههای عصبی مصنوعی در برآورد زیرفشار، نشت و گرادیان خروجی از پی نفوذپذیر سدهای انحرافی"، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، ایران. 

9) رضایی مایانی، مجید؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و داوودی، محمد هادی (1390). "مقایسه نتایج آزمایشگاهی زاویه گسیختگی سواحل رودخانه با لایه های مرکب با روابط موجود"، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، گیلان، ایران.

10) سادات هلبر، سيد مرتضي؛ اميري تکلداني، ابراهيم (1385) "مقايسه معادلات تعيين سرعت ته‌نشيني رسوبات"،  هشتمين سمينار بينالمللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايران.

11) صانعی،  مجتبی؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ رستمی، محمد؛ داوودی، محمد هادی؛ و غفوری آذر، مونا (1390)، "اثرات ناشی از مکان برداشت شن و ماسه بر آبشستگی پایه پل"، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران، ایران.

12) صفوی، سید محسن؛ منعم، محمدجواد؛ پرورشریزی، عاطفه؛ و امیری تکلدانی، ابراهیم (1391). "کاربرد مدل هیدرودینامیکی CanalMan در تعیین اثر تنظیمکنندههای مختلف بر عملکرد آبگیرها"، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه، ایران.

13) صمدی، امیر؛ و امیری تکلدانی، ابراهیم (1393). "احداث کفبند برای جلوگیری از تخریب پل اسپیکان بم در اثر پدیده آبشستگی و تعمیق شدید بستر ناشی از برداشت بیرویه شن و ماسه"، نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، کرج، ایران.

14) صمدی، امیر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ امام جمعه، سیدرضا؛ داوودی، محمد هادی؛ و رحیمی، حسن (1388). "طراحی و ساخت یک مدل فیزیکی برای مطالعه آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طره ای (طاقی شکل) در سواحل رودخانههای چندلایه"، هشتمین سمینار بینالمللی مهندسی رودخانه، اهواز، ایران.

15) صمدی، امیر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ داوودی، محمد هادی؛ و رحیمی، حسن (1388). "مطالعه آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طاقی شکل برای دو جنس خاک مستعد فرسایش در سواحل رودخانهها"، هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران، ایران.

16) صمدی، امیر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ داوودی، محمد هادی؛ و رحیمی، حسن (1388). "تحلیل پایداری سواحل رودخانه های مرکب"، هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران، شیراز، ایران.

17) صمدی، امیر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ داوودی، محمدهادی؛ و رحیمی، حسن (1389). "مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پایداری دیوارههای طاقی شکل در سواحل رودخانهها"، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، ایران.

18) صمدي، امير؛  اميري تکلداني، ابراهيم؛ و رحيمي، حسن ( 1384-الف) " فرسايش توده اي ساحل رودخانه، تخريب اراضي و پيامدهاي آن"،  سومين همايش ملي فرسايش و رسوب، مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري، تهران، ايران.

19) صمدي، امير؛  اميري تکلداني، ابراهيم؛ و رحيمي، حسن (1384 – ب) "بررسي پديده فرسايش در سواحل پاييندست رودخانه کردان"،  پنجمين کنفرانس هيدروليک ايران، کرمان، ايران.

20) صمدي، امير؛ اميري تکلداني، ابراهيم؛ رحيمي، حسن  (1386) " ارزيابي اهميت پارامترهاي مختلف در بروز ناپايداري در سواحل رودخانهها"، ششمين کنفرانس هيدروليک ايران، شهرکرد، ايران.

21) صمدی، امیر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ رحیمی، حسن (1386). "مدل جامع تحلیل پایداری سواحل رودخانه"، ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، کرمان، ایران.

22) صمدی، امیر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ رحیمی، حسن (1386). "ارزیابی اهمیت پارامترهای مختلف در بروز ناپایداری در سواحل رودخانهها"، ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، کرمان، ایران.

23) عبد شريف اصفهاني، محسن؛  اميري تکلداني، ابراهيم؛ فرهودي، جواد (1385-الف) "بررسي توزيع تنشهاي رينولدزي در مقاطع عرضي متفاوت يک قوس 180 درجه "، هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز، ايران.

24)  عبد شريف اصفهاني، محسن؛  اميري تکلداني، ابراهيم؛ فرهودي، جواد (1385-ب) "مطالعه آزمايشگاهي توزيع سرعتهاي طولي در پيچ 180 درجه با بستر و ديوارهاي صلب"، هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز، ايران.

25) عزیزیان، اصغر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و قلی زاده، مینا (1389). "ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از مدل عددی HEC-RAS "، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، ایران.

26) عزیزیان، اصغر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و رستمی، محمد (1390). "بررسی روند حرکت گودال های برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از مدل دو بعدی CCHEC2D  -مطالعه موردی: رودخانه کردان"، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، گیلان، ایران.

27) عزیزپور، مجید؛ و امیری تکلدانی، ابراهیم (1391). "بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر ضریب اختلاط عرضی آلودگی در یک کانال مستطیلی مستقیم"، نهمین کنگره مهندسی عمران، اصفهان، ایران.

28) غفوری آذر، مونا؛ داوودی، محمد هادی؛ و امیری تکلدانی، ابراهیم (1390)، "اثرات ناشی از حفره برداشت مصالح شن و ماسه بر پروفیل بستر رودخانه"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، ایران.

29) قادری نسب گروهی، فرزانه؛ و امیری تکلدانی، ابراهیم (1389). "کنترل شیب و تثبت بستر رودخانه با الهام از مورفولوژی پله – حوضچه ای"، دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب، کرمان، ایران.

30) موسوی، سیدعلی؛ امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و داوودی، محمد هادی (1389). "تعیین رابطه دبی انتقال رسوبات غیرچسبنده در سدهای پاره سنگی"، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران، ایران.

 

31)Amiri-Tokaldany, E., Darby, S. E., and Tosswell, P. (2001). "A model for bank erosion in river meander", The 3rd International Symposium on Environmental Hydraulics, (ISEH2001), 5-10 December, Arizona, USA.

32) Amiri-Tokaldany, E., Davoudi, M. H., Darby, S. E., Taghavi, M. (2010), “A method to estimate failure plane angle and tension crack depth”, River Flow 2010, 8-10 September 2010, Germany, 1293-1300.

33) Amiri-Tokaldany, E., Rezaie-Mayani, M., and Davoudi, M. H. (2014), “Predicting stable river bank angle after planar mass failure”, River Flow 2014, 3-5 September, Zurich, Switzerland, 2075-2081.

34)Amiri-Tokaldany, E., and Samadi, A. (2007). “A model of river mankstability analysis”, 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic Engineering & Research, Venice, Italy.

35) Amiri-Tokaldany, E., Samadi, A., and Davoudi, M. H. (2014). “Experimental study of cantilevered riverbank stability”, River Flow 2014, 3-5 September,Zurich, Switzerland, 1491-1498.

36)Amiri-Tokaldany, E., Samadi, A., and Rahimi, H. (2006). “The importance of various parameters on river bank stability prediction”, Proceedings of the 15th Congress of APD-IAHR, IIT Madras, Chennai, India, pp. 305-310.

37) Chapokpour, J., Farhoudi, J., and Amiri-Tokaldany, E. (2012). “Estimation of Reynolds shear stress using 3D velocity fluctuation in vortex settling basin”, 9th International Congress on Civil Engineering, 8-10 May, Esfahan, Iran.

38) GhadriNasab, F., Davoudi, M. H., and Amiri-Tokaldany, E. (2012). “Influence factors on the stability of rockfillbarriers”, 9thInternational Congress on Civil Engineering, 8-10 May, Esfahan, Iran.

39) Ghafouri Azar, M., Davoudi, M. H., and Amiri-Tokaldany, E. (2011). “Time dependent variation of river bed profile due to mining pit”, 5th Symposium on Advances in Science & Technology, 12-17 May, Mashhad, Iran.

40) Sadat-Helbor, S. M., and Amiri-Tokaldany, E. (2007). “Comparison of different equations introduced for the fall velocity of sediments”, The 8th International Conference on River Engineering, University of ShahidChamran, Ahwaz, Iran.

41) Samadi, A., Amiri-Tokaldany, E., and Darby, S.E. (2010). “Integrated effect of parameter uncertainty in riverbank stability modelling, River Flow 2010, 8-10 September 2010, Germany, 1277-1284.

42) Samadi, A., Amiri-Tokaldany, E., Darby, S. E. (2014). “Investigation of the effective parameters sensitivity with respect to both shear and beam- type failure in overhanging riverbanks”, River Flow 2014, 3-5 September, Zurich, Switzerland, 1482-1489.

43)Samadi, A., Amiri-Tokaldany, E., and Rahimi, H. (2006A). “Mass failure of river banks, land destruction, and its consequences”, The 3rd symposium on Erosion and Sedimentation, The Centre of the Soil and Watershed Conservation, Tehran, Iran.

44) Samadi, A., Amiri-Tokaldany, E., and Rahimi, H. (2006B). “The investigation of erosion in downstream of Kordan River, The 5th Iranian Hydraulic Conference, The University of ShahidBahonar, Kerman, Kerman, Iran.

ج- کتاب های تالیفی و ترجمه

امیری تکلدانی، ابراهیم؛ و سیاهی، محمدکاظم (1387). "طراحی کانال های آبیاری و ابنیه وابسته"، انتشارات دانشگاه تهران، ایران.

امیری تکلدانی، ابراهیم؛ صمدی، امیر (1392). "راهنمای تعیین آب شستگی"، انتشارات آوای قلم. (ترجمه)

امیری تکلدانی، ابراهیم؛ صمدی، امیر (1393). "نوگرایی در مدیریت آبیاری- رویکرد ماسکات"، انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی.(ترجمه)

صمدی، امیر؛ امیری تکلدانی، ابراهیم (1394). "فرسایش توده ای سواحل رودخانه ها"، انتشارات دانشگاه تهران