1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

وام دانشجویی

انواع وامهای ویژه دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل به تحصیل

 مبالغِ وام قابل ارائه به دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران به شرح زیر است.

 

 راهنمای تصویری درخواست وام 

 

  

راهنمای بهره‌مندی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

 

شرایط عمومی وام گیرندگان:
- 1دارا بودن اولويت نياز مالي (به تشخيص معاونت محترم دانشجويي)

- 2دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي
- 3عدم استفاده از بورس تحصيلي، كمك و يا وام موسسات ديگر
- 4عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت مي باشد. (به استثناي كار دانشجويي)
– 5زمان شروع اقساط كليه وام ها (به جز انواع وديعه مسكن كه مي بايست بصورت يكجا پرداخت شود.) 9ماه بعد از پايانتحصيل مي باشد. (در رابطه با آقايان طول مدت نظام وظيفه در صورت مشمول بودن محاسبه مي شود.)
– 6در صورتي كه مطلبي خلاف واقع در اطلاعات متقاضي وام مشاهده و اثبات شود، مي بايست كليه وجوه دريافتي را بااحتساب هزينه هاي مربوط به صورت يكجا به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايد و پس از آن نيز حق استفاده از وام و ياتسهيلات صندوق رفاه دانشجويان را نخواهد داشت.

 


شرایط آموزشی وام گیرندگان:
- 1تمام وقت بودن آموزشي دانشجو (اخذ حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي)

تبصره: چنانچه دانشجو در نيمسال آخر تحصيل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامي كفايت مي كند.
- 2مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل
تبصره :1اختصاص وام به دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول و دوم بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت.

تبصره :2دانشجوياني كه دو نيمسال متوالي مشروط شوند از دريافت هرگونه وام در نيمسال بعدي مشروطي، محروم مي
باشند.
تبصره :3در صورت تشخيص كميسيون موارد خاص يا شوراي آموزش دانشگاه مبني بر بلامانع بودن ادامه تحصيل دانشجو،
پرداخت وام تحصيلي و مسكن بلامانع است.
– 3سنوات تحصيلي مجاز براي استفاده از وام هاي صندوق رفاه دانشجويان به شرح زير مي باشد:
- مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 4نيمسال تحصيلي

- مقاطع كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي ناپيوسته غير بورسيه حداكثر 8نيمسال تحصيلي
- مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي حداكثر 12نيمسال تحصيلي
- مقطع دكتراي تخصصي پيوسته حداكثر 18نيمسال تحصيلي
تبصره :1مرخصي تحصيلي مجاز تاييد شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصيلي دانشجو محاسبه نمي گردد.
تبصره :2در موارد استثنايي با تصويب صندوق رفاه دانشجويان و تاييد معاون دانشجويي دانشگاه يك نيمسال به مدت وام هااضافه مي شود.
تبصره :3چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره اي از تحصيل از وام استفاده ننمايد، مدت مذكور جزء سنوات تحصيلي وي محسوبخواهد شد و از باقيمانده مدت دوره مي تواند استفاده نمايد.

 


مراحل دریافت وام:
– 1ثبت درخواست وام و الصاق مدارک مربوطه در سامانه گلستان توسط دانشجوی متقاضی وام

– 2بررسی درخواست وام و اظهار نظر براساس مدارک و اطلاعات متقاضی توسط کارشناس امور دانشجویی دانشکده
– 3در صورت تایيد درخواست در سامانه گلستان، ثبت درخواست در سامانه صندوق رفاهدانشجویان وزارت علوم، تحقيقات وفناوری توسط کارشناس امور دانشجویی دانشکده
– 4بررسی درخواست ها، ایجاد ليست، اختصاص اعتبار به ليست های درخواست و ارسال به صندوق رفاه دانشجویان وزارت
علوم، تحقيقات و فناوری توسط اداره کل امور دانشجویی دانشگاه
– 5بررسی ليست های درخواست، تامين اعتبار و ارسال ليست های درخواست به امور مالی صندوق رفاه توسط اموردانشجویان صندوق رفاه
– 6انجام امور مالی و واریز مبالغ وام ها به حساب های تعيين شده توسط امور مالی صندوق رفاه دانشجویان

 


مدرک اولیه دریافت وام:
·اصل و تصویر سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی، پيمانی و یا کارمند بازنشسته با ارائه گواهی کسر ازحقوق در دفتر اسناد رسمی)

تبصره :1تنها دانشجویان ورودی جدید که متقاضی وام تحصيلی می باشند، مجازند سند مذکور را تا نيمسال دوم همانسال ارائه نمایند.
تبصره :2برای بهره مندی از کليه وامها، الصاق تصویر مدرک فوق، فقط یکبار کافی است.
شرايط ضامن:
علاوه بر كاركنان رسمي و پيماني دولت، جانبازان، خانواده معظم شهدا و آزادگان از کارافتاده كه حقوق و مزايا از بنياد شهيد وامور ايثارگران دريافت مي نمايند، از تاريخ 1391/12/23کارکنان رسمي و پيماني نهادهاي عمومي دولتي همچون (نهاد رهبري ومراكز تابعه آن، شهرداري ها، هلال احمر، كميته امداد حضرت امام (ره)، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته ملي المپيك ايران،
بنياد 15خرداد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران، بنياد اموربيماريهاي خاص، صندوق بيمه روستاييان و عشاير، صندوق تامين خسارتهاي بدني)، كاركنان رسمي دانشگاه آزاد اسلامي، كليهبانكها، شركت آب و فاضلاب، مخابرات، برق، گاز، و ساير شركت هاي دولتي (حداقل با سه سال سابقه اشتغال)، بازنشستگان
نيروهاي مسلح و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي نيز مي توانند مشروط به ارائه مدارك ذيل، بازپرداخت تسهيلاترفاهي را ضمانت نمايند:
- 1اصل سند تعهد كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور تنظيم گرديده است.*
- 2گواهي كسر از حقوق ضامن در صورت امكان.
- 3تصوير آخرين حكم استخدامي يا بازنشستگي (براي كاركنان دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي شامل وزارت اطلاعات، نيروهايمسلح ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ... الزامي نيست، ولي ارائه گواهي معتبر از آخرين محل خدمت آنان، جهتمعرفي به صندوق رفاه دانشجويان الزامي است(.
- 4تصوير آخرين فيش حقوقي.

شايان ذكر است ضمانت بازنشستگان ساير دستگاهها به غير از نيروهاي مسلح فقط در صورت ارائه گواهي كسر از حقوق ضامن، براي صندوق رفاه دانشجويان امكان پذير است.
توجه: تمامي گواهي هاي مذكور در اين بخشنامه بايد صرفا با عنوان صندوق رفاه دانشجويان - وزارت علوم تحقيقات و فناوري صادر گردد درغير اين صورت فاقد ارزش خواهد بود.