1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

دفتر پ‍‍ژوهش هاي بنيادي

 

مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه تهران:

مصوبات جلسه 660

مصوبات جلسه 661

مصوبات جلسه 662

احتراماً بدین وسیله مصوبات جلسه مورخ 24/4/91 شورای پژوهشی دانشگاه به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می گردد:

1- بند1-3 ایین نامه اعطای نشان های پژوهشی به شرح ذیل اصلاح شد:

1-3 شرط بررسی مدارك پژوهشگر برجسته،اكتساب حداقل 600 امتیاز برای گروه های علوم پایه وفنی،450 امتیاز برای گروه های كشاورزی و دامپزشكی و360 امتیاز برای گروه های علوم انسانی،علوم اجتماعی ورفتاری و300 امتیاز برای گروه هنر ومعماری از مجموع امتیازات كسب شده از شاخص های ماده 2 ایین نامه تخصیص اعتبار ویژه(گرنت) می باشد.

2- بند 1-5 ایین نامه انتخاب پژوهشگران پیشكسوت نمونه به شرح ذیل اصلاح شد.

1-5 شرط انتخاب پژوهشگر پیشكسوت نمونه،كسب حداقل 120 امتیاز برای گروه های علوم پایه وفنی،100 امتیاز برای گروه های كشاورزی ودامپزشكی ،80 امتیاز برای گروه های علوم انسانی وعلوم اجتماعی ورفتاری و60 امتیاز برای گروه هنر ومعماری ازمجموع امتیازات كسب شده از شاخص های ماده 2 ایین نامه تخصیص اعتبار ویژه(گرنت) می باشد.

3- در بررسی وامتیازدهی عملكرد پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه در مواردی كهEmail صاحب اثر درج گردیده،می باید Email درج شده مربوط به domain دانشگاه تهران (ut.ac.ir) باشد ودر غیر این صورت امتیاز اعتبار ویژه(گرنت) به آن اثر تعلق نمی گیرد.

مصوبات ردیف یك ودو از جشنواره پژوهش سال جاری به بعد ومصوبه ردیف سه از تاریخ این بخشنامه لازم الاجرا می باشند.