1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

تقويم آموزشي (نيمسال اول 97-96)

برای دیدن برنامه کامل اینجا را کلیک نمایید

پرديس ارس
 ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال اول: 4 الی 11 شهریور 96
شروع کلاسهای درسی: 1 مهرماه 96
حذف و اضافه: 10 مهرماه لفایت 12 مهرماه 96
حذف اضطراری:  25 آذر ماه الی27 آذرماه 96
کنترل نهایی: 2 الی 4 دی ماه 96
ارزشیابی: 11 آذرماه الی 22 آذرماه 96
پایان کلاسهای درسی: 20 دی ماه 96
شروع امتحانات: 23 دیماه 96
پایان امتحانات: 4 بهمن ماه 96
پرديس ارس
پردیس ارس
پرديس ارس
سايت دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس

 

 

رويدادهاي مهم

                                                                       آرشیو اخبار

فرم های آموزشی

◊ فرم خام مربوط به امتیازات توانایی علمی متقاضیان استخدام در هیأت علمی پردیس

◊ فرمت خام طرح درس استاندارد اعضای هیأت علمی (نمونه اول)

◊ فرمت خام طرح درس استاندارد اعضای هیأت علمی (نمونه دوم)

◊ فرم تكثیر جزوه درسی

◊ فرم تكثیر اوراق اداری

فرم های مقطع کارشناسی ارشد

 .::..::..::.1- پیشنهاد ارائه درس به گروه (توسط دانشجویان) (قابل دریافت)

 .::..::..::.2- برگه انتخاب واحد دستی (قابل دریافت)

 .::..::..::.3- تعهد نامه عدم تاخیر ثبت نام (قابل دریافت)

 .::..::..::.4- درخواست دانشجوبرای اضافه شدن به لیست حضور و غیاب

 .::..::..::.5- درخواست صدور معرفی نامه یا گواهی ارشد (اشتغال به تحصیل/ راهنمایی و رانندگی / وضعیت/درخواست ریزنمرات و تاییدیه /معرفی به سازمانها/ خروج از کشور)

 .::..::..::.6- درخواست اصلاح اطلاعات دانشجو در سیستم آموزشی

 .::..::..::.7- تعهدنامه محضری برای صدور کارت دانشجویی المثنی

 .::..::.:: 8- درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان(ایین نامه نحوه درخواست مرخصی دانشجویی)

 .::..::..::.10- درخواست انتقال به صورت مهمان تکدرس (کمتر از 8 واحد)

 .::..::..::.11- درخواست انتقال به صورت مهمان کامل

 .::..::..::.12- تعهدنامه دانشجوی انتقالی به صورت نوبت دوم (دایم / مهمان)

 .::..::..::.13- اعتراض به نمره

 .::..::..::.14- تغییر نمره دانشجو

 .::..::..::.15- فرم درخواست تصویب طرح پژوهشی پایان نامه كارشناسی ارشد (قابل دریافت)

 .::..::..::.16- گزارش دو ماهه  (قابل دریافت)

 .::..::..::.17- درخواست دریافت کمک هزینه پایان نامه

 .::..::..::.18- درخواست تمدید سنوات (گردش كار تمدید سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی) (قابل دریافت)

 .::..::..::.20- تعهد اصالت اثر(قابل دریافت)

 .::..::..::.21- رسید دریافت پایان نامه (قابل دریافت)

 .::..::..::.22- درخواست گواهی رتبه اول تا سوم

 .::..::..::.23- تسویه حساب

 .::..::..::.24- درخواست ارسال مدارک دانشجوی انتقالی

 .::..::..::.25- درخواست تعیین وضعیت دانشجوی محروم از تحصیل

 .::..::..::.26- فرم استعلام موضوع پایان نامه (قابل دریافت)

 .::..::..::.27- فرم تسویه حساب دانشجوی انتقال دائم

 .::..::..::.28- فرم تقاضای ترک تحصیل دایم دانشجو (انصراف از تحصیل)

 .::..::..::.29- فرم تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل (اخراج آموزشی - اخراج انضباطی)

  ::..::..::.30- فرم گواهی اعلام کفایت پایان نامه کارشناسی ارشد  (قابل دریافت)

  ::..::..::.31- راهنمای نحوه تهیه چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد (قابل دریافت)

  ::..::..::.32- راهنمای نحوه تهیه اسلاید برای جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (قابل دریافت)

 

 فرم های مقطع دکتری

.::..::..::.1- پیشنهاد ارائه درس به گروه (توسط دانشجویان) (قابل دریافت)

.::..::..::.2- فرم جامع درخواست اقدامات تحصیلی  (قابل دریافت)

.::..::..::.3- تعهد نامه عدم تاخیر ثبت نام

.::..::..::.4- درخواست دانشجوبرای اضافه شدن به لیست حضور و غیاب

.::..::..::.5- صدور گواهی های دکتری (اشتغال به تحصیل/ معرفی به سازمان ها/ خروج از کشور/ راهنمایی و رانندگی)

.::..::..::.6- استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت

.::..::..::.7- وضعیت تحصیلی دانشجوی دکتری

.::..::..::.8- درخواست اصلاح اطلاعات دانشجو در سیستم آموزشی

.::..::..::.9- تعهدنامه محضری برای صدور کارت دانشجویی المثنی

.::..::..::.10- درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان

.::..::..::.11- مشخصات دانشجوی مهمان

.::..::..::.12- درخواست انتقال به صورت مهمان تکدرس (کمتر از 8 واحد)

.::..::..::.13- درخواست انتقال به صورت مهمان کامل

.::..::..::.14- تعهدنامه دانشجوی انتقالی به صورت نوبت دوم (دایم/مهمان)

.::..::..::.15- اعتراض به نمره

.::..::..::.16- تغییر نمره دانشجو

.::..::..::.17- احراز شرایط شرکت در امتحان جامع

.::..::..::.18- فرم درخواست تصویب طرح پژوهشی رساله دكتری (قابل دریافت)

.::..::..::.19- گزارش 4 ماهه (قابل دریافت)

.::..::..::.20- تایید آمادگی برای برگزاری جلسه دفاع از طرح پژوهشی

.::..::..::.21- درخواست دریافت کمک هزینه رساله

.::..::..::.22- درخواست تمدید سنوات (گردش كار تمدید سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی) (قابل دریافت)

.::..::..::.23- گواهی اعلام کفایت و تایید رساله دکتری (قابل دریافت)

.::..::..::.24- تعهد اصالت اثر (قابل دریافت)

.::..::..::.25- رسید دریافت رساله  (قابل دریافت)

.::..::..::.26- تسویه حساب

.::..::..::.27- درخواست ارسال مدارک دانشجوی انتقالی

.::..::..::.28- درخواست تعیین وضعیت دانشجوی محروم از تحصیل

.::..::..::.29- فرم استعلام موضوع رساله (قابل دریافت)

.::..::..::.30- فرم تسویه حساب دانشجوی انتقال دائم

.::..::..::.31- فرم تقاضای ترک تحصیل دایم دانشجو (انصراف از تحصیل)

.::..::..::.32- فرم تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل (اخراج آموزشی - اخراج انضباطی)

 ::..::..::.33- راهنمای نحوه تهیه چکیده رساله دکتری (قابل دریافت)

 

ااااااااااااسامانه جامع آموزش دانشگاه تهراناااااااااكتابخانه مركزيااااااااا

ااااااااااااسامانه الكترونيكي دبيرخانه و مكاتباتاااااااااپست الكترونيك دانشگاهاااااااااپايگاه نشريات الكترونيكي دانشگاه تهران

ااااااااااااپايگاههاي اطلاعات علمياااااااااسيستم پايان نامه هاي دانشجوياناااااااااسامانه مديريت اطلاعات پژوهش و فناوري

ااااااااااااسامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعاتاااااااااموسسه انتشارات دانشگاه تهراناااااااااسامانه فيش حقوقي

اااااااااااااااااااااااااااااا