1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

رئيس پرديس

 

 

رئیس پردیس

________________________________________

 اطلاعات فردي

الف)مشخصات سجلي

 نام: سيد رضا   نام خانوادگي: ميرائي آشتياني  نام پدر: سيد اسماعيل

 

تاريخ تولد: 1334       محل تولد: آشتيان

 

ب) وضعيت تحصيلي

 

دبستان: دبستان قاآني آشتيان، 1341 الي 1347.

 

دبيرستان: دبيرستان مستوفي الممالك آشتيان، 1347 الي 1353.

 

دانشگاه: دوره كارشناسي،دانشكده‌كشاورزي‌دانشگاه‌شيراز،رشته‌دامپروري،1353 الي 1358.

 

دوره كارشناسي ارشد، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، رشته دامپروري، 1364 الي 1367  (قابل ذكر است كه در سال 1358 در دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز پذيرفته شدم ولي باتوجه به وقوع انقلاب فرهنگي و عدم بازگشايي اين دوره در دانشگاه شيراز با نوگشايي كارشناسي ارشد اين رشته در دانشگاه تهران با انتقال موفق به اتمام دوره شدم).

 

دوره دكتري، دانشگاه New South Wales در شهر سيدني، كشور استراليا، 1369 الي 1372، با استفاده از بورس تحصيلي وزارت فرهنگ و آموزش عالي.

 

ج) سوابق شغلي

 

1- از 20/5/1359 تا 29/12/66 بعنوان عضو در گروه برنامه‌ريزي كشاورزي (در ابتدا ستاد انقلاب فرهنگي و بعداً شورايعالي برنامه‌ريزي)، اين همكاري بصورت نيمه‌وقت تا زمان عزيمت براي ادامه تحصيل دوره دكتري ادامه يافت.

 

2- از1/1/67 لغايت24/2/68 بعنوان‌كارشناس‌آموزشي در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران.

 

3- از 25/2/68 لغايت 5/2/69 بعنوان مربي پيماني در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران.

 

تهران. در اين مدت علاوه بر وظايف آموزشي و پژوهشي عهده‌دار وظايف زير نيز بوده‌ام:4- از 23/11/72 بعد از پايان تحصيلات دوره دكتري بعنوان استاديار و از 16/8/80 بعنوان دانشيار و از 14/7/87 به عنوان استاد در پردیس كشاورزي و منانع طبیعی دانشگاه

 

1) مسئوليت هاي اجرائي

 

-         از 27/4/73 تا 16/12/74 بعنوان سرپرست گروه علوم دامي.

 

-         از21/8/73 تا 26/7/76 بعنوان سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران.

 

-         از 21/7/76  تا 18/1/77 بعنوان مديركل تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران.

 

-         از 10/10/76 تا 23/11/79 بعنوان رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران

 

-         از7/12/79 تا 25/4/80 بعنوان مشاور رئيس و مسئول آموزش از راه دور دانشگاه تهران

 

-         از25/4/80 تا 16/7/80 بعنوان مدير كل آموزشهاي آزاد و غير حضوري دانشگاه تهران

 

-         از 16/7/80  تا 31/4/82 بعنوان مديركل امور آموزشي دانشگاه تهران.

 

-         از 31/4/82  تا 30/7/84  بعنوان مشاور رئيس و مديركل دفتر دانشگاه تهران.

 

-         1ز 28/8/85 تا 26/6/87 بعنوان معاون پشتيبانی و منابع انسانی پرديس بين المللی کيش دانشگاه تهران

 

-         از 26/6/87 تا 21/6/89 بعنوان معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران.

 

-         از 30/6/89 تا 24/12/92 بعنوان معاون آموزشی و پژوهشي پرديس بين المللی ارس دانشگاه تهران.

 

-         از 24/12/92 تا کنون بعنوان سرپرست پرديس بين المللی ارس دانشگاه تهران.

 

-         

 

2) مسئوليت هاي جنبي

 

-         از23/9/77 تا 2/10/82  مشاور علمي ادارهّ كل بورس و امور دانشجويان خارج  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

 

-         عضو کمیته های برنامه ریزی اموزشی و گسترش آموزش عالی  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - از2/6/74 تا   ادامه دارد

 

-         

 

-         از 28/8/82  تا ادامه دارد  عضو كميسيون علوم دامي وشيلات امورپژوهشهاي كاربردي دانشگاه تهران.

 

-         از 10/2/80  تا 31/4/82 عضو شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران.

 

-         عضو و رئیس هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران از بدو تشکیل تا پاییز 1384.

 

-         عضو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشي Journal of Agricultural Science and Technology  از  ادامه دارد.

 

-         عضو کارگروه کشاورزی کمیسیون نشریات علمی کشور از    تا 9/2/94

 

-         عضو هيئت تحريريه مجله:“پژوهشنامه علوم كشاورزي“ دانشگاه گيلان

 

-         عضو هيئت تحريريه مجله:“علوم دامی ایران“ دانشگاه تهران

 

-        عضو هيئت تحريريه مجله:“پژوهشهاي علوم دامي در پژوهش و سازندگي" وزارت جهاد كشاورزي

 

-        د) مقالات علمي منتشر شده:

 

د-1) انتشارات به زبان فارسي:

 د-1-1) مقالات چاپ شده در مجلات علمي –پژوهشي

 1-   ميرائي آشتياني، س.ر.، شيوازاد، م.و نيكخواه، ع.، 1370، استفاده از ملاس چغندرقند در تغذيه‌ جوجه‌هاي ‌گوشتي، مجله‌ علوم ‌كشاورزي ايران، جلد 22، شماره‌هاي 1و2 صفحات 63 الي 75.

 2-   ميرائي آشتياني، س.ر.، شيوازاد، م.و قاسمي، ت.، 1372، بررسي كاربرد ملاس پودر شده در تغذيه مرغهاي تخمگذار. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 23، شماره 1، صفحات 37 ال 46.

 3-   ميرائي آشتياني، س.ر.، شيوازاد، م.و نيكخواه، ع. 1377، بررسي استفاده از ويناس چغندرقند درتغذيه جوجه‌هاي گوشتي. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 29 شماره1- صفحات 97الي 105.

 4-   ميرائي آشتياني، س.ر.، ظهيرالديني، ه، شيوازاد، م.و نيكخواه، ع.، 1377، اثر غلظت انرژي جيره بر ميزان مصرف خوراك به وسيله جوجه‌هاي گوشتي. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 29 شماره 4- صفحات 713 الي 722.

 5-   زارع شحنه، الف.، رأفت، س.ع.، ميرائي آشتياني، س.ر. و انصاري، ح. ر.، 1378، بررسي زمان كرك‌ريزي و مراحل مختلف چرخه فوليكولي در بز كركي رائيني. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 30، صفحات 241-251.

 ايران.جلد30، صفحات 505 الي 513.كشاورزيعلوممجلهوراميني.گوسفندپشمو كيفيتوكميتاليافريزشفوليكولهاي پوست،فعاليتبرروي6-   اسدي مقدم، ر.، زرافروز، ف.، ميرائي آشتياني ، س.ر. و انصاري رناني، ح.ر. 1378. اثر سطوح مختلف تغذيه ( انرژي و پروتئين)

 7-   رشيدي، الف.، امام جمعه كاشان، ن.، ميرائي آشتياني، س.ر. و رحيمي، ش. 1378. اثر عوامل محيطي و ژنتيكي بر صفات بيده در بزهاي مرخز (آنقوره ايران). مجله علوم كشاورزي ايران. دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران. شماره 3.

 8-   اسدي خشوئي، الف.، ميرائي آشتياني، س.ر.، تركمن زهي، الف.، رحيمي، ش. و واعظ ترشيزي، ر.، 1378، ارزيابي نسبت كليبر (Kleiber ratio) به عنوان يك معيار براي انتخاب قوچ در نژاد گوسفند لري- بختياري. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 30، صفحه 649-655.

 9-   نيكخواه، ع.، گودرزي. م و ميرائي آشتياني. س، ر. 1379. اثر سطوح مختلف زئوليت طبيعي روي توليد و تركيب شير، pH  شكمبه و مدفوع گاو هلشتاين، مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 31، صفحات 221 الي 229.

 10- رشيدي، الف.، امام جمعه كاشان، ن.، ميرائي آشتياني، س.ر.، رحيمي، ش. و واعظ ترشيزي، ر. 1379. برآورد مؤلفه هاي واريانس ـ كوواريانس و پارامترهاي ژنتيكي صفات وزن بدن در بزهاي مرخز. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 31، صفحات 455 الي 462.

 11-       طباطبائي، م. م.، علي عربي، ح.، نيكخواه، ع. و ميرائي آشتياني، س.ر. 1379.تعيين ارزش غذائي دانه لوبيا چشم بلبلي استان همدان به روش in vivo و تركيب شيميايي بوته آن. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 31، صفحات 601 الي 612.

 12-   رأفت، س.ع.، ميرائي آشتياني، س.ر.، زارع شحنه، الف. و انصاري، ح. ر.، 1379، بررسي نحوه فعاليت فوليكولهاي كرك‌ و مو در بز كركي رائيني. مجله دانش كشاورزي. جلد 10، (شماره2) صفحات 43 الي50.

 13- زارع شحنه، الف.، جواهري بارفروش، ه.، ميرائي آشتياني، س.ر. و نيكخواه، ع.، 1380، اثر دگزامتازون برميزان رشد، ضريب تبديل خوراك و تركيب لاشه در خوكچه هندي. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 32، صفحات 487-494.

 14- ظهيرالديني، ه، ميرائي آشتياني، س.ر.، شيوازاد، م.و نيكخواه، ع.، 1380، اثر غلظت انرژي و مواد مغذي جيره بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي.آرين. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 5(شماره 2) صفحات 125 الي 135.

 15- ياراحمدي، س.، ميرائي آشتياني، س.ر.، عبادي، ر.و طهماسبي ، غ.ح.، 1380، همبستگي فنوتيپي بين نه صفت مرفولوژيكي و سه صفت توليدي در توده زنبوران عسل استان تهران. . مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 5(شماره 2) صفحات 157 الي 168.

 16- اسماعيلي زاده، ع.، ميرائي آشتياني، س.ر. و روزبهان، ي. 1381. بررسي توليد شير و چربي و برخي از صفات توليدمثلي گاوهاي هلشتاين درگاوداريهاي اطراف يزد. مجله پژوهش وسازندگي، شماره56 و57، صفحات 25 الي 31.

 17- اسماعيلي زاده، ع.، ميرائي آشتياني، س.ر. و اكبري قرائي، م. 1382. تاَثير وزن زنده و نمره وضعيت بدني ميش در زمان آميزش بر بازده توليد مثل و فصل بره زايي توده گوسفند كردي غرب كشور در شرايط پرورش سنتي. مجله پژوهش و سازندگي (امور دام و آبزيان)، شماره 61 ، صفحات 8 الي 16.

 18- وطن خواه، م.، . مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا. ميرائي آشتياني، س.ر. و واعظ ترشيزي، ر. 1383. ارتباط بين اندازه هاي بدن و دنبه با اوزان زنده، لاشه گرم و لاشه گرم بدون دنبه در گوسفند نژاد لري بختياري. مجله پژوهش و سازندگي(امور دام و آبزيان)، جلد 17 شماره 4 (شماره پی در پی 65): صفحات66 الي74.

 19-  وطن خواه، م.، . مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا. ميرائي آشتياني، س.ر. و واعظ ترشيزي، ر. 1384. بررسي پارامترهاي صفات رشد براي برخي از نژادهاي گوسفند ايراني. مجله پژوهش و سازندگي(امور دام و آبزيان)، جلد 18 شماره 4 (شماره پی در پی 69): صفحات19 الي28.

 20- ميرائي آشتياني، س.ر.، زماني، پ.، نيكخواه، ع.، مرادي شهربابك، م. ناصريان، ع.، و اكبري، ف. 1384. بررسي اهميت بازده خالص انرژي در برنامه هاي اصلاح نژادی گاوهای شيری هلشتاين. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 9(شماره 4) صفحات 201 الي209.

 21- صالحی ن.، نيكخواه، ع.،  اسدي مقدم، ر.، و ميرائي آشتياني ، س.ر. 1384. اثر سطوح مختلف زئوليت همراه با اوره روی توان توليدی بره های پرواری نر و ماده وراميني. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 36، صفحات 1153 الی1160.

 وطن خواه، م.، . مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا. واعظ ترشيزي، ر. و ميرائي آشتياني، س.ر. 1384. بررسي خصوصيات فنوتيپي و ژنتيكي صفات رشد در بره هاي لري- بختياري. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 36، صفحات 1455-1463.

 22- مرادي شهربابك، م.،ساقي، د. ع.، ميرائي آشتياني، س.ر. و نجاتي جوارمي، الف.،1385. سازگاري گاوهاي شيري هلشتاين در شرايط محيطي ايران. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 37، صفحات 1 الی 7.

 23- وطن خواه، م.، مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا. ميرائي آشتياني، س.ر. و واعظ ترشيزي، ر. 1385. بررسي ابعاد ظاهری دنبه و ارتباط آنها با وزن دنبه در گوسفند نژاد لری بختياري. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 10(شماره 3) صفحات 445 الي 456.

 24- مرادي شهربابك، م.،صادقي، م.، ميرائي آشتياني، س.ر. و صيادنژاد، م.ب.، 1385. ناهمگني اجزاء واريانس مقدار شير در سطوح متفاوت توليد گاوهای هلشتاين ايران. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 10(شماره 3) صفحات 437 الي 444.

 25- ايروانی، ه.، شعبانعلی فمی، ح.، علی بيگی٬ الف. ح.، کلانتری، خ.، و ميرائي آشتياني، س.ر. 1385. الگويی برای تلفيق پايداری در آموزش عالی کشاورزی ايران. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد2-37، صفحات 35 الی 47.

 26-  بنابازي، م.ح.، اسماعيل خانيان، س. ميرائي آشتياني، س.ر.، و مرادي شهربابك، م.، 1385. بررسي تنوع ژنتيکي در درون و بين پنج جمعيت گوسفند ايراني بااستفاره از نشانگر ريزماهواره... مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 10(شماره 4ب) صفحات 481 الي488.

 27- زماني، پ.، ميرائي آشتياني، س.ر.، ناصريان، ع.، نيكخواه، ع.، و مرادي شهربابك، م. 1385. بررسي اهميت مازاد انرژي مصرفی در برنامه هاي اصلاح نژاد گاوهای شيری هلشتاين. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 37(شماره 4) صفحات 653 الی 660.

 28- افشار، م.، شيوازاد، م.، ميرائي آشتياني، س.ر. و توکليان، ج.1385. بررسی تأثير مکملهای ويتامينی بر عملکرد مرغان تخمگذار. مجله پژوهش و سازندگي (در امور دام و آبزيان)، شماره 73، صفحات 162 الی 167

 29- دادپسند طارمسری، م. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و واعظ ترشيزي، ر. 1385. برآورد پارامترها و روند  ژنتيکی طول عمر توليدی گاوهای هلشتاين ايران با استفاده از مدلهای تجزيه بقا. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 37، صفحات 737 الی744 .

 30- محمدی، ی. ميرائي آشتياني، س.ر.، اسماعيلي زاده، ع. و احمدی م. 1385. نسبت کليبر به عنوان يک معيار انتخاب غير مستقيم برای بازده غذايی در گوسفند کردی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبيعی. جلد 13 (ويژه نامه علوم دامی) صفحات 106 الی 113.

 

31- وطن خواه، م.، . مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا. ميرائي آشتياني، س.ر. و واعظ ترشيزي، ر.  1385. مطالعه خصوصيات فنوتيپي و ژنتيكي صفات ميش در گوسفندان لري- بختياري. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 37، (شماره 6)، صفحات 1049-1057.

 

32-  قوی حسين زاده، ن.، نجاتي جوارمي، ا. ميرائي آشتياني، س.ر. و مهربانی يگانه، ح. 1386. اثر ماهيت آستانه ای يک صفت بر برآوردهای وراثت پذيری حاصل از مدلهای خطی و آستانه ای. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 38، صفحات 586-581.

 

33-  ورکوهی، ش.، ميرائي آشتياني، س.ر.، مهربانی يگانه، ح. و قوی حسين زاده، ن. 1386. برآورد پارامترهای ژنتيکی صفت توليد شير گاوهای هلشتاين ايران در مناطق آب و هوايی، سطوح توليدی و اندازه گله مختلف در سه دوره اول شير دهی. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 38، صفحات 658-651.

 

34- طالبی، م.ع. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و نجاتي جوارمي، ا.، . 1387. ارتباط بين صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری-بختياری. مجله علوم كشاورزي (علوم دامی) ايران. جلد39، صفحات 29 الی37.

 

35- محمدی، ی.، بيگی نصيری، م.ت.، ميرائي آشتياني، س.ر.، ستائی مختاری، م.، رشيدی، الف.، يوسفی، ج. و جمالی، ج. 1387،  برآورد پارامترهای ژنتيکی و فنوتيپی برخی از صفات رشد قبل از شيرگيری در گوسفند عربی. پژوهشنامه علوم کشاورزی، جلد 2 شماره 1: صفحات 45 الی 51.

 

36- وطن خواه، م.، . مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا. ميرائي آشتياني، س.ر. و واعظ ترشيزي، ر.  1388. تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی در گوسفند نژاد لري بختياري تحت سیستم روستایی. پژوهش های علوم دامی در پژوهش و سازندگي، شماره پی در پی 82: صفحات17 الي25.

 

37- زندی باغچه مریم، م.ب.، مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر.، رشیدی، الف. و کاووسی، م. 1388. مقایسه بهره وری کل عوامل تولید گله های بز مرخز در استان کردستان. پژوهش های علوم دامی در پژوهش و سازندگي، شماره پی در پی 83: صفحات74 الي82.

 

38-   آتشی، ه.، مرادي شهربابك، م.، مهربانی يگانه، ح.، ميرائي آشتياني، س.ر. و رحيمی ميانجی، ق. 1388. بررسی رابطه بين آللهای ژن  با ورم پستان بالينی و امتياز سلولهای بدنی شير در گاوهای هلشتاين ايران. دانش کشاورزی (پژوهش های علوم دامی 1)، جلد 19 شماره 2، صفحات:29 الی38.

 

39- اقبال سعید، ش.، مرادي شهربابك، م.، و ميرائي آشتياني، س.ر. 1388. مقايسه عملکرد تولیدی نتاج گاوهای نر هلشتاین داخلی و خارجی در شرایط مختلف اقلیمی ایران. 1388 پژوهش در علوم کشاورزی، جلد 5 شماره 1، صفحات 113 الی 121.

 

40- صاحب هنر، م. مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر.، و صياد نژاد، م.ب. 1389.برآورد روند ژنتيکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیر گذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی (علوم كشاورزي) ايران. جلد(2)41، صفحات 173 الی184.

 

41- زندی باغچه مریم، م.ب.، مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر.، رشیدی، الف. و شیخ احمدی، م. 1389. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی در بز مرخز. پژوهشهای تولیدات دامی جلد1، شماره 1، صفحات: 1 الی 15.

 

42- طالبی، م.ع. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و نجاتي جوارمي، ا.، . 1389. ضرایب اقتصادی صفات تولید مثل، رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری-بختياری. مجله علوم دامی (علوم كشاورزي) ايران. جلد (3)41، صفحات 203 الی213.

 

43- صفدری شاهرودي، م.، پاکدل، ع.  و ميرائي آشتياني، س.ر. 1389. بررسي شاخص سلامت پستان و مقايسه استراتژيهاي مختلف انتخاب جهت گنجاندن اطلاعات اين صفت در برنامه های اصلاحی گاوهای هلشتاين ايِران. مجله علوم دامی (علوم كشاورزي) ايران. جلد (4)41، صفحات 381 الی390.

 

44- صادقي سفيدمزگي، ع.، نجاتي جوارمي، ا.، مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر. و آيمر، پ. 1390. برآورد بيان هاي ژنتيكي تنزيل يافته صفات گاوهاي شيري در گله هاي هلشتاين ايران. مجله علوم دامی (علوم كشاورزي) ايران. جلد (3)42، صفحات 197 الی189.

 

45- صادقي سفيدمزگي، ع.، مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا.، ميرائي آشتياني، س.ر. و آيمر، پ. 1390. برآورد ارزش اقتصادی و زیان های مالی ناشي از سجت زایی براي گاوهاي شيري هلشتاين ايران. مجله علوم دامی (علوم كشاورزي) ايران. جلد (4)42، صفحات 345 الی353.

 

46- هدايت ايوريق، ن. ميرائي آشتياني، س.ر.، و نجاتي جوارمي، ا.، . 1390.  بررسی احتمال وجود چندشكلي در ژنهاي  FecxI و FecxH مرتبط با دو قلوزايي در گوسفند شال. ژنتيك نوين، جلد6، شماره 4، صفحات 29 الي 34.

 

47- امیری، ف.، ميرائي آشتياني، س.ر. و صادقی، م. 1390. چند شکلی در ژن GDF8 و اثرات آن برصفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و لری بختیاری. پژوهشهای علوم دامی جلد2، شماره 4، صفحات: 12 الی 23.

 

48- رضوان نژاد، ا.، پاکدل، ع.، ميرائي آشتياني، س.ر.، مهربانی یگانه، ح. و یعقوبی م.م. 1390 مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران، جلد(2)3 صفحه 131-137.

 

49- مهربان، ح.، نجاتي جوارمي، ا.، ميرائي آشتياني، س.ر. مهربانی یگانه، ح. و ایبانز، نولیا. 1391. استفاده از مؤلفه های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران. مجله علوم دامی (علوم كشاورزي) ايران. جلد (1)43، صفحات 123 الی130.

 

50-  شیرعلی، م.، ميرائي آشتياني، س.ر. پاکدل، ع.، هیلی، ک. و پونگ-ونوگ، ر. 1391. مقایسه بین BayesC و BLUP در برآورد ارزشهای اصلاحی ژنومی در توزیع های متفاوت واریانس ژن های عمده اثر. مجله علوم دامی ايران. جلد (2)43، صفحات 261 الی268.

 

51- صادقي سفيدمزگي، ع.، مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا.، ميرائي آشتياني، س.ر.، آيمر، پ. تمتی، ج.ب. و تقی نژادرودبنه، م. 1391. جنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ وسن نخستین زايش درگاوهاي هلشتاين ايران. مجله علوم دامی ايران. جلد (2)43، صفحات 269 الی278.

 

52-  رضوان نژاد، ا.، پاکدل، ع.، ميرائي آشتياني، س.ر. و یعقوبی م.م. 1391. بررسی وجودQTL های مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی. مجله علوم دامی ايران. جلد (3)43، صفحات 423 الی430.

 

53-  احمدی، الف.، مهربانی یگانه، ح. ميرائي آشتياني، س.ر.، نجاتي جوارمي، ا.، پاکدل، ع. و بندیکسن، ک. 1391. بررسی کمی و کیفی دی ان ای بلدرچین استخراج شده با روش نمکی تغییر یافته و توالی یابی ژنومی آن. فن آوری زیستی در کشاورزی. جلد(1)11 صفحات 41 الی49.

 

54-  حسینی وردنجانی،س.م.،  ميرائي آشتياني، س.ر.، پاکدل، ع. و مرادي شهربابك، ح. 1391، اندازه گیری عمق چربی زیرپوستی و عضله راسته به دسیله اولتراسوند برای تخمین ترکیبات لاشه در گوسفند مغانی. مجله علوم دامی ايران. جلد (4)43، صفحات 513 الی520.

 

55-  عرب، ع.ر.، فرهنگ فر، ه. ریاسی، الف و رشید، ح. 1391. استفاده از مدل هاي روز آزمون با تابعيت ثابت و تصادفي در آناليز ‍‍‍ژنتيكي توليد شير روزانه گاوهاي هلشتاين مشهد. پژوهشهای علوم دامی 22(4) صفحات 57 الی68.

 

56-  هدایت ایوریق، ن. ميرائي آشتياني، س.ر. و و مرادي شهربابك، م. 1391. مقایسه شترهای تک کوهانه و دو کوهانه ایران براساس ژن MYF3 مرتبط با صفات رشد. فن آوری زیستی در کشاورزی، 11(2) صفحات 33 الی40.

 

57-  باقری، م. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م.، پاکدل، ع. و نجاتي جوارمي، ا. 1392. بررسی رابطه ژن TLR4 با ورم پستان بالینی در گاو هلشتاین ایرانی. مجله علوم دامی ايران. جلد (2)44، صفحات 141الی148.

 

58- حسینی وردنجانی،س.م.،  ميرائي آشتياني، س.ر.، پاکدل، ع. مرادي شهربابك، ح. و فضائلی، ح. 1392. برازش مدل های رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره برای پیش بینی وزن دنبه و قطعات مختلف لاشه با استفاده از خصوصیات ظاهری. علوم دامی در پژوهش و سازندگي، شماره پی در پی 98: صفحات34 الي42.

 

59-  آتشی، ه.، مرادي شهربابك، م.، مهربانی يگانه، ح.، ميرائي آشتياني، س.ر. و رحيمی ميانجی، ق. 1392. رابطه اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی مولکول BoLA-DR با ازدیاد سلولهای تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس. مجله علوم دامی ايران. جلد (3)44، صفحات 247الی254.

 

60-   حسینی وردنجانی،س.م.،  ميرائي آشتياني، س.ر.، پاکدل، ع. و مرادي شهربابك، ح. 1393. انتخاب و

 

ارزيابي پارامترها در تابعیت مولفه هاي اصلي و تابعیت خطي چندگانه برا ي پيش بيني وزن دنبه. علوم دامی در پژوهش و سازندگي، شماره پی در پی 103: صفحات91 الي100

 

61- صاحب هنر، م. مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر.، پاکدل، ع. و دورین، ج. گ. 1393. تعیین برخی عوامل مؤثر بر نرخ خطای ایمپیوتیشن ژنوتیپی برای استفاده در مطالعات رابطه‌یابی سراسری ژنومی در گاوهای شیری. مجله علوم دامی ايران. جلد (1)45، صفحات 9الی 15

 

62- مقصودی، ص.م.، ميرائي آشتياني، س.ر. مهربانی یگانه، ح. و بنابازی، م.ح. 1393. بررسی حساسیت ژنتیکی گاوهای بومی و هلشتاین ایران به جنون گاوی. مجله علوم دامی ايران. جلد (2)45، صفحات 89الی97.

 

63-  جعفری، ز. ميرائي آشتياني س.ر. و صادقی، م. 1393. ارتباط چندشکلی ژنPOU1F1  با صفات رشد وشیر در بز نژاد مهابادی. پژوهشهای تولیدات دامی جلد5، شماره 9، صفحات: 96 الی 107.

 

64-  پرهیزکار، س.، کامیاب، ع.ر. و  ميرائي آشتياني س.ر. 1393. بررسی اثر روش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده از آنزیم در دوره های مختلف پرورش بربرخی خصوصیات عملکردی و لاشه جوجه های گوشتی سویه راس. مجله تحقیقات دام و طیور، جلد3 شماره2، صفحات: 11 الی 19.

 

65-  عسكري همت، ح.، شادپرور، ع.، ميرائي آشتياني س.ر. و واعظ ترشيزي، ر.1393. عوامل موثر بر نتايج انتخاب دو مرحله اي در طرح اصلاح نژادي هسته باز. تحقیقات تولیدات دامی، جلد3 شماره4 صفحات:49 الی62.

 

66-  مهربان، ح.، نجاتي جوارمي، ا.، ميرائي آشتياني، س.ر. و مهربانی یگانه، ح. 1393. شبيه سازي جمعيت اوليه (تاريخي) و تعيين صحت عدم تعادل پيوستگي در مطالعات شبيه سازي ژنومي. فن آوری زیستی در کشاورزی، 13(2) صفحات 45 الی51.

 

67- مرادي شهربابك، ح.، مقبلی،ه.، مرادي شهربابك، م.، و ميرائي آشتياني، س.ر.، ۱۳۹۴. تعیین معادله تابعیت صفت وزن شتر از صفات بیومتری شتران نژاد یزدی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره به روش تحلیل مؤلفه های اصلی. علوم دامی در پژوهش و سازندگي، شماره پی در پی ۱۰۸: صفحات۲۵ الي۳۴

 

68-  

 

69-  

 

 

 

د-1-2) مقالات چاپ شده در مجلات علمي –ترويجي

 

1.         ميرائي آشتياني، س.ر.، 1368، رشد كشاورزي لازمه استقلال كشور، رشد آموزش كشاورزي، سال اول، شماره 3 صفحات 28 الي 30.

2.         2.      ميرائي آشتياني، س.ر.، 1368، ملاس و موارد استفاده از آن. رشد آموزش كشاورزي، سال اول، شماره 4، صفحات 9 الي 12.

3.         3.      ميرائي آشتياني، س.ر.، 1369، كنه‌هاي دامي و مبارزه با آنها، رشد آموزش كشاورزي. سال دوم، شماره 5، صفحات 5 الي 9.

4.         ميرائي آشتياني، س.ر.، 1372، مقدمه‌اي بر اصلاح نژاد در دامهاي اهلي. رشد آموزش كشاورزي، سال پنجم شماره 21، صفحات 5 ال 8.

 

باتوجه به مسئوليت سردبيري مجله رشد آموزش كشاورزي چند سرمقاله تحت عناوين زير در اين مجله نوشته‌ام:

 

- بسيج – بسيج دانش‌آموزشي، بسيج كشاورزي. 1374 شماره 25-24، صفحه 3و4.

 

- زمينهاي زراعي و باغها، جولانگاه بخشهاي ساختمان و صنعت. 1375، شماره 29-28.

 

- رشد عمودي و پايدار نياز بخش كشاورزي است. 1376، شماره 31، صفحه 2.

 

- تشكل توليدكننده و بهره‌وري مصرف‌كننده. 1376، شماره 32، صفحه 2.

 

- روستا، كشاورزي و گردشگري. 1376، شماره 33 صفحه 2.

 

- كاهش مشكلات مناطق روستاي- كشاورزي كمك به حل مشكلات مناطق شهري است. 1377، شماره 34 و 35 صفحه2.

 

- به بهانه 24 مهر ماه، روز جهاني غذا. 1377، شماره 36 و 37 صفحه 2.

 

 

 

د-1-3) مقالات ارائه شده در كنفرانسها و سمينارها و چاپ شده در مجموعه مقالات مربوطه

 

1.         شيوازاد، م.، قاسمي، ت. و ميرائي آشتياني، س.ر.، 1367، مقايسه استفاده از نور متناوب و دائم در پرورش جوجه‌هاي گوشتي، دومين سمينار استفاده از ضايعات كشاورزي در تغذيه، مجتمع گوشت فارس.

2.         ميرائي آشتياني، س.ر.، 1372، استفاده از تكنيك مدلسازي كامپيوتري و محاسبات عددي در تحقيقات ژنتيك و اصلاح نژاد دام ( و ضرورت آن در ايران). امور دام و آبزيان، ويژه‌نامه سمينار پرورش و اصلاح‌نژاد بز و گوسفند، صفحات 168 ال 172.

3.         ناجي زواره، الف.، ميرائي آشتياني، س.ر.و نيكخواه، ع.، 1375، نقش مديريت در بهر‌ه‌وري مناسب دامداري روستائي در ايران، مجموعه مقالات اولين سمينار علمي ترويج منابع‌طبيعي، امور دام و آبزيان، صفحات 356 الي 368.

4.         ميرائي آشتياني، س.ر.، 1375، ارزيابي بهينه قوچ با استفاده از نر رفرانس (مرجع) در حصور اثر متقابل ژنوتيپ و محيط . مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي گوسفند و بز كشور، موسسه تحقيقات دامپروري كشور، صفحات 54 ال 63.

5.         ياراحمدي، س.، ميرائي آشتياني، س.ر.، عبادي، ر.و طهماسبي ، غ.ح.، 1376، تعيين همبستگي فنوتيپي تعدادي از صفات ظاهري و توليدي در توده زنبوران عسل استان تهران. خلاصه مقالات سومين سمينار پژوهشي زنبور عسل كشور صفحات 40 الي 41. (خلاصه مقاله)

6.         رحيمي، م.، تركمن زهن، آ. و ميرائي آشتياني، س.ر.، 1377، بررسي سيتوژنتيكي نژاد‌هاي گاو سيستاني وسرابي. مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي گاو و گاوميش كشور، موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. صفحات 149 الي 155.

7.         گودرزي، م.، نيكخواه، ع. و ميرائي آشتياني، س.ر.، 1377، زئوليت در جيره گاوشيرده و اثر آن بر توليد و تركيب شير. مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي گاو و گاوميش كشور، موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. صفحات 17 الي 24.

8.         ناجي زواره، الف.، ميرائي آشتياني، س. ر.، نيكخواه، ع. و فضائلي . ح.، 1377، بررسي و شناخت عملكرد توده گاوهاي آميختة منطقه گلپايگان در شرايط روستاي. مجموعه مقالات اولين سمينارپژوهشي‌گاو وگاوميش كشور، موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. صفحات 184 الي 185. (خلاصه مقاله)

9.         رشيدي، الف.، امام جمعه كاشان، ن.، ميرائي آشتياني، س.ر. و رحيمي، ش. 1379. اثر عوامل محيطي  بر وزن بيده در بزهاي مرخز. اولين سمينارپژوهشي‌ پوست، چرم والياف دامي كشور، موسسه تحقيقات علوم دامي. صفحات 105 الي 114.

10.        رأفت، س.ع.، انصاري، ح. ر.، ميرائي آشتياني، س.ر. وزارع شحنه، الف. 1379، روش تشخيس فعاليت فوليكولهاي اوليه و ثانويه در‌ پوست بز كركي رائيني. اولين سمينارپژوهشي‌ پوست، چرم والياف دامي كشور، موسسه تحقيقات علوم دامي. صفحات 163 الي 173.

11.        وراميني. اولين سمينارپژوهشي‌ پوست، چرم والياف دامي كشور، موسسه تحقيقات علوم دامي. صفحه 265. (خلاصه مقاله)گوسفند پشم و كيفيت وكميتاليافريزشفوليكولهاي پوست،فعاليتبررويوپروتئين)زرافروز، ف.، اسدي مقدم، ر.، انصاري رناني، ح.ر. و ميرائي آشتياني ، س.ر. 1379. اثرات سطوح مختلف تغذيه ( انرژي

12.        جوانمرد، الف.، ميرائي آشتياني، س.ر.، تركمن زهي، الف.، اسماعيل زاده، م. ومرادي م. 1380. بررسي پلي مرفيسم ناحيه پروموتور ژن گيرنده هورمون رشد در كاوهاي سيستاني به روش PCR-RFLP. مجموعه مقالات دومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران، (مؤسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي) صفحات 907 الي 912.

13.        اسماعيلي زاده، ع.، ميرائي آشتياني، س.ر. و روزبهان، ي. 1380. بررسي تركيب گله و برخي عوامل مؤثر بر تركيب گله هاي هلشتاين اطراف يزد. مجموعه مقالات دومين سمينارپژوهشي‌گاو وگاوميش كشور، 9 و 10 بهمن، موسسه تحقيقات علوم دامي. صفحات 249 الي 250. (خلاصه مقاله)

 

14.        دادپسند طارمسري، م. مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر. و صيادنژاد، م. ب.،1380. مطالعه روند تغييرات ژنتيكي صفات توليدي در گاوهاي هلتشاين ايران. مجموعه مقالات اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام،طيور وآبزيان كشور، اول  و دوم اسفند ماه،  (دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران) صفحات 18 الي 23.

15.        ساقي، د. ع.، مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر. و نجاتي جوارمي، الف.،1380. سازگاري گاوهاي شيري هلتشاين در شرايط محيطي ايران. مجموعه مقالات اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام،طيور وآبزيان كشور، (دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران) صفحات 24 الي 28.

16.        منتظرتربتي، م. ب.، مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر. و صيادنژاد، م. ب.،1380. بررسي معيارهاي تداوم شيردهي در گاوهاي هلتشاين ايران. مجموعه مقالات اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام،طيور وآبزيان كشور، اول  و دوم اسفند ماه،   (دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران) صفحات 54 الي 59.

17.        عسكري جعفرآبادي، ق. مرادي شهربابك، م.، مقيمي اسفندآبادي، الف. و ميرائي آشتياني، س.ر.،1380. رابطه بين خصوصيات تيپ و طول عمر توليدي در گاوهاي هلتشاين ايران. مجموعه مقالات اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام،طيور وآبزيان كشور، اول  و دوم اسفند ماه،  (دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران) صفحات 71 الي 76.

18.        جوانمرد، الف.، ميرائي آشتياني، س.ر.، تركمن زهي، الف.، مرادي شهربابك، م.، اسماعيل زاده، م. و آقائي، الف.، 1380. بررسي ارتباط RFLP موجود در ناحيه پروموتور ژن گيرنده هورمون رشد(1182-) با وزن تولد در كاوهاي سيستاني. مجموعه مقالات اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام،طيور وآبزيان كشور، اول  و دوم اسفند ماه،   (دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران) صفحات 129 الي 135.

19.        بنابازي، م.ح.، ميرائي آشتياني، س.ر.، اسماعيل خانيان، س. و مرادي شهربابك، م.، 1380. تعيين روابط تكاملي ميان پنج جمعيت گوسفند ايراني بااستفاره از نشانگر ريزماهواره. مجموعه مقالات اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام،طيور وآبزيان كشور، اول و دوم اسفند ماه، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران) صفحات 136 الي 140.

20.        خليلي، د.، واعظ ترشيزي، ر.، ميرائي آشتياني، س.ر. و شوريده، ع.ر.، 1380. برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات توليدي و توليدمثل تركيبي گوسفندان نژاد بلوچي با استفاده مدل حيواني يك متغيره. مجموعه مقالات اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام،طيور وآبزيان كشور، اول و دوم اسفند ماه، (دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران) صفحات 225 الي 231.

21.        نوشري،ع.ر.، ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و اسدي مقدم، ر. 1380. بررسي عملكرد برخي ار صفات رشد در نتاج حاصل از آميزش قوچهاي افشاري، شال، مغاني و وراميني با ميشهاي وراميني در شرايط پروار. مجموعه مقالات اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام،طيور وآبزيان كشور، اول و دوم اسفند ماه، (دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران) صفحات 237 الي 242.

22.        رشيدي، الف.، امام جمعه كاشان، ن.، ميرائي آشتياني، س.ر. و رحيمي، ش. 1380. اثر عوامل محيطي و ژنتيكي بر توليد شير در بزهاي مرخز. مجموعه مقالات اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام،طيور وآبزيان كشور، اول و دوم اسفند ماه، (دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران) صفحات 243 الي 247.

23.        اسماعيلي زاده، ع.، ميرائي آشتياني، س.ر. واعظ ترشيزي، ر.،و اكبري قرائي، م. 1380. برآورد وراثت پذيري و بررسي عوامل مؤثر برصفات رشد اوليه در گوسفند نژاد كردي. مجموعه مقالات اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام،طيور وآبزيان كشور، اول و دوم اسفند ماه، (دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران) صفحات 269 الي 274.

24.        اردلان، آ ، هوشمند، م. و. ميرائي آشتياني، س.ر. 1382. بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيت سگهاي اهلي ايران. مجموعه خلاصه مقالات هشتمين كنگره ژنتيك ايران، صفحات 533 الي 534. (خلاصه مقاله)

25.        اردلان، آ. و ميرائي آشتياني، س.ر. 1382. كاربرد الگوريتم پيوند همسايگان در بررسي مولكولي روابط فيلوژنتيك در توده هاي سگ اهلي ايران. مجموعه خلاصه مقالات اولين همايش بيوانفورماتيك ايران، صفحه 5. (خلاصه مقاله)

26.        وطن خواه‏‏‏‏‏‏‏‎، م.، مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا.،  ميرائي آشتياني، س.ر. و واعظ ترشيزي، ر. 1383. مروري بر اصلاح نژاد گوسفند در ايران. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 591 الي 597.

27.        سيد عليان، س. ا. ر.، ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و صياد نژاد، م.ب. 1383. برآورد اجزاء (كو) واريانس و پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد گوسفندان نژاد سنگسري با استفاده از مدل حيواني يك متغييره. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 610 الي 614.

28.        اقبال سعيد، ش.، مرادي شهربابك، م. و ميرائي آشتياني، س.ر. 1383. مقايسه روشهاي مختلف ارزيابي اثر متقابل ژنوتيپ و محيط براي صفات توليدي در گاوهاي هلشتاين ايران. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 625 الي627.

29.        عبدالمحمدي، ع.، مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر. و صياد نژاد، م.ب. 1383. برآورد پارامترهاي ژنتيكي طول عمر توليدي و ارتباط آن با صفات توليدي در گاوهاي هلشتاين. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 628 الي 631.

30.        باقري، س.، ميرائي آشتياني، س.ر.، زاغري، م. ومرادي شهربابك، م. 1383. ارزيابي ومقايسه عملكرد صفات اقتصادي سه آميخته مرغ مادر. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 653 الي 655.

31.        قرباني، الف.، ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م.، واعظ ترشيزي، ر و مقيمي م. 1383 . برآورد پارامترهاي ژنتيكي، سهم ژن نژاد خارجي و هتروزيس فردي و مادري در توده گاوهاي دورگ ايران. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 682 الي 684.

 

32.        هنرور، م.، مرادي شهربابك، م. و ميرائي آشتياني، س.ر. 1383. بررسي پارمترهاي صفات توليدمثلي و رابطه آن با توليد شير در گاوهاي هلشتاين ايران. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 685 الي 688.

33.        جهان بخشي، ع.، نجاتي جوارمي، ا.، مرادي شهربابك، م. و ميرائي آشتياني، س.ر. 1383. بررسي روند تغييرات واريانس ناشي از ژن عمده (Major Gene) در پاسخ به انتخاب صفت كمي تحت تاثير ژن. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 693 الي 696.

34.        ساعتچي، م.، ميرائي آشتياني، س.ر.، زارع شحنه، ا.، مرادي شهربابك، م.، اسمائيلي زاده كشكوئيه، ع. و وكيلي، م. ح. 1383. مقايسه عملكرد صفات رشد و پرواري بره‌هاي خالص و آميخته كردي. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 734 الي 737.

35.        وطن خواه‏‏‏‏‏‏‏‎، م.، مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا.،  ميرائي آشتياني، س.ر. و واعظ ترشيزي، ر. 1383. برآوردوزن دنبه وهمبستگي ژنتيكي آن با صفات رشددر بره‌هاي لري بختياري. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 777 الي 779.

36.        زماني، پ.، ميرائي آشتياني، س.ر.، ناصريان، ع.، نيكخواه، ع. و مرادي شهربابك، م. 1383. بررسي امكان بهبود ژنتيكي بازده انرژي توليد شير و عملكرد اقتصادي گاوهاي شيري. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 788 الي 791.

37.        زكي زاده، س.، ميرائي آشتياني، س.ر.، رحيمي، ق.، نجاتي جوارمي، ا.، مرادي شهربابك، م.، راينيكه، پ.، رايسمن، م.، مسعودي، ع.ا.، بنابازي، م.ح.، اميري نيا، س. و مير هادي، س. 1383. بررسي چند شكلي جايگاه اينترون 3 ژن هورمون رشد در گاوهاي نژاد مازندراني و سرابي با استفاده از روش PCR-RFLP. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 854 الي856.

38.        پازارگادي، م.، ميرائي آشتياني، س.ر. و واعظ زاده، ص. 1383. ارزيابي كلان و خرد آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران. مجموعه مقالات همايش “ آموزش عالي و توسعه پايدار“ جلد دوم صفحات 259 الي 273.

39.        رايسمن، م.، راينيكه، پ.، رحيمي، ق.، زكي زاده، س.، مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر.، نجاتي جوارمي، ا. 1384 (مرداد). بررسي چند شكلي ژن Pit1  در سه نژاد بومی و نژاد هلشتاين ايران با استفاده از روش PCR-RFLP و تعيين توالی. چهارمين همايش ملی بيوتکنولوژی، کرمان.

40.        اميري نيا، س.، رايسمن، م.، راينيكه، پ.، رحيمي، ق.، زكي زاده، س.، عمرانی، ح.، مرادي شهربابك، م.، مسعودي، ع.ا.،  ميرائي آشتياني، س.ر.، مير هادي، س. ا. و نجاتي جوارمي، ا.، . 1384 (مرداد). بررسي چند شكلي جايگاه هورمون رشد در سه نژاد بومی و نژاد هلشتاين ايران با استفاده از روش PCR-RFLP . چهارمين همايش ملی بيوتکنولوژی، کرمان.

41.        ميرائي آشتياني، س.ر.، افشنگ، الف.، زارع شحنه، الف. و نيكخواه، ع.  1384. استفاده از پودر ماهی در تغذيه بره های نر زود از شيرگرفته شده سنگسری. چکيده مقالات دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بز کشور، 23 و 24 آذرماه، موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، صفحه 44.

42.        ساعتچي، م.، ميرائي آشتياني، س.ر.، زارع شحنه، ا.، مرادي شهربابك، م.، و باقری، م. 1384. مقايسه صفات مختلف کيفيت لاشه در بره‌هاي خالص و آميخته كردي. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بز کشور، 23 و 24 آذرماه، موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، صفحه 139 الی 144.

43.        وطن خواه‏‏‏‏‏‏‏‎، م.، مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا.،  ميرائي آشتياني، س.ر. و واعظ ترشيزي، ر. 1384. بهينه سازی اصلاح نژاد گوسفند لري بختياري در سيستم روستايی. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بز کشور، 23 و 24 آذرماه، موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، صفحه 173 الی179.

44.        وطن خواه‏‏‏‏‏‏‏‎، م.، مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا.،  ميرائي آشتياني، س.ر. و واعظ ترشيزي، ر. 1384. پاسخ های انتخاب مستقيم و همبسته برای کل وزن شيرگيری به ازای هر ميش در معرض آميزش در گوسفند لري بختياري. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بز کشور، 23 و 24 آذرماه، موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، صفحه 789 الی795.

45.        محمدی، ی.،  ميرائي آشتياني، س.ر. و ستايی مختاری، م. 1384. معرفی معيار انتخاب مناسب برای افزايش بازده توليد گوشت در گوسفند کردی. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بز کشور، 23 و 24 آذرماه، موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، صفحه 863 الی867..

46.        وطن خواه‏‏‏‏‏‏‏‎، م.، مرادي شهربابك، م.، نجاتي جوارمي، ا.،  ميرائي آشتياني، س.ر. و واعظ ترشيزي، ر. 1384. تحليل هزينه - فايده و تعيين ضرايب اقتصادی صفات گوسفندان لري بختياري در سيستم روستايی. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بز کشور، 23 و 24 آذرماه، موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، صفحه 1133 الی1140.

47.        دادپسند طارمسری، م. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و واعظ ترشيزي، ر. 1386، بررسی ارتباط بين صفات تيپ و طول عمر توليدی گاوهای هلشتاين با استفاده از تجزيه بقا. دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، صفحات:1136-1133

48.        دادپسند طارمسری، م. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و واعظ ترشيزي، ر. 1386. نقش متغيرهای وابسته به زمان در برآورد پارامترها و ارزيابی ژنتيکی طول عمر توليدی گاوهای هلشتاين. دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، ارديبهشت. موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، صفحات: 1140-1137

49.        قرباني، الف. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م.، سلامت دوست نوبر، ر. ومهمان نواز، ی. 1387 . تأثير ورود ژن نژادهای هلشتاين و بران سوئيس بر صفات عملکردي توده گاوهاي بومی ايران. مجموعه خلاصه مقالات دهمين كنگره ژنتيک ايِران، (1 الی 3 خرداد- مرکز همايشهای رازی): صفحه 374.

50.        طالبی، م.ع. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و نجاتي جوارمي، ا.، . 1387. پارامترهای ژنتيکی نسبت کليبر در قبل و پس از شيرگيری بره های لری-بختياری. مجموعه خلاصه مقالات دهمين كنگره ژنتيک ايِران، (1 الی 3 خرداد- مرکز همايشهای رازی): صفحه 356.

51.        طالبی، م.ع. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و نجاتي جوارمي، ا.، . 1387. ارتباط ژنتيکی وزن بيده با صفات رشد و لاشه در بره های لری-بختياری. مجموعه مقالات دومين سمينار پوست، چرم و الياف دامی ايران، (28 الی 30 خرداد) موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، صفحات: 189 الی 194.

52.        زندی، م.ب.، ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و رفيعی، ح. 1378. بررسی عوامل موثر بر افزايش برداشت موهر از بز مرخز: مطالعه موردی شهرستان بانه. مجموعه مقالات دومين سمينار پوست، چرم و الياف دامی ايران، (28 الی 30 خرداد) موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، صفحات: 315 الی 319.

53.        زندی، م.ب.، ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و کاووسی، م. 1378. مقايسه بهره وری کل عوامل توليد گله های بز مرخز در استان کردستان. مجموعه مقالات دومين سمينار پوست، چرم و الياف دامی ايران، (28 الی 30 خرداد) موسسه تحقيقات علوم دامی کشور، صفحات: 321 الی 327.

54.        54.     ورکوهی، ش.، ميرائي آشتياني، س.ر. و مهربانی يگانه، ح. 1386. برآورد پارامترهای ژنتيکی صفت توليد شير گاوهای هلشتاين ايران در سه دوره شير دهی اول، دوم و سوم با تجزيه تک صفتی و دو صفتی. سومين كنگره علوم دامي كشور، مهرماه 87، دانشگاه فردوسی مشهد. خلاصه مقاله در صفحه288 مجموعه چاپ شده و مقاله کامل روی لوح فشرده کنگره.

55.        55.     زندی، م.ب.، مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر.، و رشيدی، الف. 1378. برآورد ضرايب اقتصادی در بز مرخز. سومين كنگره علوم دامي كشور، مهرماه 87، دانشگاه فردوسی مشهد. خلاصه مقاله در صفحه272 مجموعه چاپ شده و مقاله کامل روی لوح فشرده کنگره.

56.        56.     صاحب هنر، م. مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر.، و صياد نژاد، م.ب. 1387.بررسی برخی از نرم افزارها و الگوريتم های مورد استفاده در ارزيابی ژنتيکی دام ها. سومين كنگره علوم دامي كشور، مهرماه 87، دانشگاه فردوسی مشهد. خلاصه مقاله در صفحه286 مجموعه چاپ شده و مقاله کامل روی لوح فشرده کنگره.

57.        57.     طالبی، م.ع. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و نجاتي جوارمي، ا.، . 1387. همبستگی ژنتيکی بين صفات رشد و لاشه در بره های لری-بختياری.سومين كنگره علوم دامي كشور، مهرماه 87، دانشگاه فردوسی مشهد. خلاصه مقاله در صفحه242 مجموعه چاپ شده و مقاله کامل روی لوح فشرده کنگره.

58.        58.     طالبی، م.ع. ميرائي آشتياني، س.ر.، نجاتي جوارمي، ا.، و مرادي شهربابك، م.، 1387. ارتباط عمق بافت نرم حاصل از اندازه گيری با  اولتراسوند و سرسوزن در دام زنده و اندازه گيری در لاشه بره های لری-بختياری.سومين كنگره علوم دامي كشور، مهرماه 87، دانشگاه فردوسی مشهد. خلاصه مقاله در صفحه243 مجموعه چاپ شده و مقاله کامل روی لوح فشرده کنگره.

59.        59.     صفدری، م.، پاکدل، ع.ميرائي آشتياني، س.ر. و مقيمی اسفندآبادی، ا. 1387. مقايسه استراتژيهای مختلف انتخاب جهت گنجاندن صفت ورم پستان در برنامه های اصلاحی برای گاوهای هلشتاين ايِران. سومين كنگره علوم دامي كشور، مهرماه 87، دانشگاه فردوسی مشهد. خلاصه مقاله در صفحه227 مجموعه چاپ شده و مقاله کامل روی لوح فشرده کنگره.

60.        60.     حسينی، م.، اسدی خشوئی، الف. وميرائي آشتياني، س.ر.،بررسی اثر عوامل محيطی بر روی صفات رشد بزغاله های سانن و سانن * بومی مودار شهرکرد. سومين كنگره علوم دامي كشور، مهرماه 87، دانشگاه فردوسی مشهد. خلاصه مقاله در صفحه247 مجموعه چاپ شده و مقاله کامل روی لوح فشرده کنگره.

61.        صفدری، م.، پاکدل، ع.ميرائي آشتياني، س.ر. و مقيمی اسفندآبادی، ا. 1387. برآورد پارامترهای ژنتيکی صفات مربوط به ورم پستان و ارائه زيرشاخص سلامت پستان برای گاوهای هلشتاين ايِران. سومين كنگره علوم دامي كشور، مهرماه 87، دانشگاه فردوسی مشهد. خلاصه مقاله در صفحه259 مجموعه چاپ شده و مقاله کامل روی لوح فشرده کنگره.

62.        62.     طالبی، م.ع. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و نجاتي جوارمي، ا.، . 1388. شاخص انتخاب برای بهبود ترکيب لاشه در گوسفندان لری-بختياری.سمينار بهبود كمیت و کیفیت لاشه دام و طیور، ششم خرداد ماه 88، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مقاله کامل روی لوح فشرده سمینار.

63.        طالبی، م.ع. ميرائي آشتياني، س.ر.، مرادي شهربابك، م. و نجاتي جوارمي، ا.، . 1388. ضرایب اقتصادی صفات گوشت لخم و چربی لاشه در گوسفندان لری-بختياری.سمينار بهبود كمیت و کیفیت لاشه دام و طیور، ششم خرداد ماه 88، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مقاله کامل روی لوح فشرده سمینار.

64.        بررسی وجود چندشکلی ژن هانا ( FecXهدایت ایوریق، ن. ميرائي آشتياني، س.ر. و نجاتي جوارمي، ا. 1388H) در گوسفند شال.  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی، 24-22 مرداد – تهران مقاله کامل در لوح فشرده.

65.        بررسی وجود و شناسایی QTL اینوردل مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال.  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی، 24-22 مرداد – تهران مقاله کامل در لوح فشرده.هدایت ایوریق، ن. ميرائي آشتياني، س.ر. و نجاتي جوارمي، ا. 1388

66.        ميرائي آشتياني، س.ر.، ساعتچي، م.، هدایت ایوریق، ن. و مقصودی، ص.م. 1389. مروری بر پژوهش¬ها در زمینه اصلاح نژاد گاوهای شیری هلشتاین ایران و چشم¬انداز آینده آن. دومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، 6-5 خرداد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، مقاله کامل در لوح فشرده همایش.

67.        هلشتاین. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، 29 و 30 شهریور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات2760 الی 2762.گاوهاي روزانه شیرمقدار بر آبستنی يگامهرشید،ح.1389. اثرپور، ح. ونعیمی،الف. ه. ميرائي آشتياني، س.ر.، ریاسیفر،فرهنگع.ر.،،67.     عرب

68.        بلدرچین. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، 29 و 30 شهریور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات3052 الی 3055. در لاینهاو بینلاینهاداخلدروزنوسنگینوزنسبکلایندوتلاقیاز  حاصلژنتیکیگروهدررشد منحنییگانه، ح. 1389. مقایسهمهربانیپاکدل، ع.، ميرائي آشتياني، س.ر.، و ، نژاد، الف.68.     رضوان

69.        مغانی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، 29 و 30 شهریور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات 3390 الی 3392.نژادگوسفندپشموبدناوزانبرموثرمحیطیوژنتیکیعواملاثرهدایت، ن. 1389. بررسیپور، ک.، ميرائي آشتياني، س.ر.، و  حسن

70.        یگانه، ح. و بنابازي، م.ح. 1389. بررسی حساسیت ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران به بیمازی جنون گاوی با استفاده از چند شکلی ژن PRNP. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، 29 و 30 شهریور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات 2802 الی 2805.مقصودی، ص.م.، ميرائي آشتياني س.ر.، مهربانی

71.        سلیمانی، ه.، واعظ ترشیزی، ر.، اسکندری نسب، م.پ.، ميرائي آشتياني، س.ر.، و شهیر، م.ح. 1389. برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثلی با خصوصیات کیفی تخم در مرغان بومی مازندران. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، 29 و 30 شهریور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات 3158 الی 3161.

72.        ندایی، ع.ح.، ميرائي آشتياني، س.ر.، و صادقی، م. 1389. برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند سنگسری. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، 29 و 30 شهریور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات 3616 الی 3620.

73.        ناصرخیل، م. ميرائي آشتياني، س.ر. و نجاتي جوارمي، ا. 1389. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گاوهای هولشتاین. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، 29 و 30 شهریور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات 2922 الی 2926.

74.         و ROS0025 مرغ در ژنوم بلدرچین ژاپنی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، 29 و 30 شهریور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات 3241 الی 3244.DLیگانه، ح. ميرائي آشتياني، س.ر.، نجاتي جوارمي، ا. و پاکدل، ع. 1389. تکثیر نشانگرهای ریزماهواره ای ADL0251، احمدی، ا.، مهربانی

75.        75.     ميرائي آشتياني، س.ر. و مقصودی، ص.م. 1389. دامپروری ارگانیک – ضرورتها و چالشها. همایش کشاورزی ارگانیک، 22 مهر89، تهران- فرهنگستان علوم. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات214 الی 226.

76.        76.     ميرائي آشتياني، س.ر.و ... 1391. نقش آموزش و پژوهش در توسعه پایدار گوسفند و بز... –. همایش گوسفند و بز ، 25 خرداد 91، تهران- فرهنگستان علوم. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات214 الی 226.

77.        حسینی وردنجانی، س.م.،  ميرائي آشتياني، س.ر.، پاکدل، ع. و مرادي شهربابك، ح. 1391. ارزیابی دقت اندازه گیریهای خطی بدن در بره های مغانی برای پیش بینی میزان لاشه تولیدی و محتوای چربی لاشه پس از کشتار. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 8 و 9 شهریور، دانشگاه صنعتی اصفهان. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات 275 الی 279.

78.        رضوان نژاد، ا.، پاکدل، ع. و ميرائي آشتياني، س.ر. 1391. بررسیQTL  برای صفت وزن بدن در سنین مختلف در بلدرچین ژاپنی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 8 و 9 شهریور، دانشگاه صنعتی اصفهان. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات 599 الی 603.

 

79.سیدعلیان، س.ا.ر.، ميرائي آشتياني، س.ر. و مقصودی، ص.م. 1391. بررسی عملکرد پرواری بره های آمیخته و خالص نژاد سنگسری. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 8 و 9 شهریور، دانشگاه صنعتی اصفهان. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات 811 الی 815.

 

یگانه، ح. و اسکریچ، ت.ا. 1391. کاربرد نرم افزار GSS در ارزیابیهای ژنومی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 8 و 9 شهریور، دانشگاه صنعتی اصفهان. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات 334 الی 339.80.مهربان، ح.، نجاتي جوارمي، ا.، ميرائي آشتياني س.ر.، مهربانی

 

یگانه، ح. و اسکریچ، ت.ا. 1391. روشی نوین در برآورد ارزشهای اصلاحی ژنومی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 8 و 9 شهریور، دانشگاه صنعتی اصفهان. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، صفحات 340 الی 344.81.مهربان، ح.، نجاتي جوارمي، ا.، ميرائي آشتياني س.ر.، مهربانی

 

یگانه، ح. 1391. شبیه سازی جمعیت اولیه و تعیین صحت عدم تعادل پیوستگی در مطالعات شبیه سازی ژنومی. سومین همایش علمی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. 13-15 شهریور، دانشگاه فردوسی مشهد. ص6582.مهربان، ح.، نجاتي جوارمي، ا.، ميرائي آشتياني س.ر. و مهربانی

 

یگانه، ح. و اسکریچ، ت.ا. 1391.    مقایسه تداوم صحت ارزشهای اصلاحی ژنومی بهترین پیش بینی نا اریب خطی کروموزومی با برخی روشهای مرسوم در ارزیابی ژنومی. سومین همایش علمی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. 13-15 شهریور، دانشگاه فردوسی مشهد. ص6683.مهربان، ح.، نجاتي جوارمي، ا.، ميرائي آشتياني س.ر.، مهربانی

 

84.بنابازي، م.ح.،ناصرخیل، م. و ميرائي آشتياني، س.ر. 1391. الگوریتم شناسایی ژنهای متفاوت بیان شده در داده های حاصل از ریز آرایه مخمر ساکارومیسیس سرویسیه  با استفاده اذ بسته های نرم افزار R. سومین همایش علمی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. 13-15 شهریور، دانشگاه فردوسی مشهد. ص66 و67.

 

85.بنابازي، م.ح.،ناصرخیل، م. و ميرائي آشتياني، س.ر. 1391. شبکه تنظیم بیان ژنهای چرخه سلولی مخمر ساکارومیسیس سرویسیه به روش بیزی. سومین همایش علمی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. 13-15 شهریور، دانشگاه فردوسی مشهد. ص67

 

86.ستائی مختاری، م.، مرادي شهربابك، م.، ميرائي آشتياني، س.ر. و مرادي شهربابك، ح. 1392. برآورد برخی شاخص های جمعیتی در سه نژاد گوسفند ایرانی. مجموعه مقالات ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان. 25-26 اردیبهشت. ص 236-232.

 

87.جعفری، ز. ميرائي آشتياني س.ر. و صادقی، م. 1392. شناسایی چندشکلی ژن PROP-1  در بز نژاد مهابادی با استفاده  از تکنیک PCR-RFLP. مجموعه مقالات همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – 12-13 اردیبهشت . ص 1035-1038

 

88.جعفری، ز. ميرائي آشتياني س.ر. و صادقی، م. 1393. مطالعه چندشکلی ژنPOU1F1  در بز نژاد مهابادی با استفاده  از تکنیک PBR. مجموعه مقالات  ششمین کنگره علوم دامی ایران، 5 و 6 شهریور، دانشگاه تبریز. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، مقاله: 39BR.

 

89.جعفری، ز. ميرائي آشتياني س.ر. و مرادي شهربابك، ح. 1393. مطالعه چند¬شکلی اگزون دو ژن‌ کاندید PROP1  در بزهای نژاد سانن و بیتال با استفاده از تکنیک PCR-RFLF. مجموعه مقالات  ششمین کنگره علوم دامی ایران، 5 و 6 شهریور، دانشگاه تبریز. مقاله کامل در لوح فشرده همایش، مقاله: 38BR.

 

90.حیدریان، د. ميرائي آشتياني س.ر. و صادقی، م. 1393. مطالعه چندشکلی اگزون 8 ژنDGAT1  در گاومیش های ایرانی با روش PCR-SSCP. مجموعه مقالات  ششمین کنگره علوم دامی ایران، 5 و 6 شهریور، دانشگاه تبریز. مقاله کامل در لوح فشرده همایش،   مقاله: 191BR

 

91.احمدی، الف.، ميرائي آشتياني، س.ر.، مهربانی یگانه، ح.، طالبی، ر. و بندیکسن، ک. 1393. شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ژنوم بلدرچین با روش توالی یابی چندگانه. مجموعه مقالات  ششمین کنگره علوم دامی ایران، 5 و 6 شهریور، دانشگاه تبریز. مقاله کامل در لوح فشرده همایش،   مقاله: 165BR

 

92.بنابازي، م.ح.،نجاتي جوارمي، ا.، Imumorine, I.G.  قدری زفرهای، م. و ميرائي آشتياني، س.ر. 1393. کاربرد آنالیز داده های RNA-Seq در مطالعه پربرونداد چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژنهای رونویسی شده (مطالعه موردی در نمونه ای از جمعیت گاو هلشتاین آمریکایی). مجموعه مقالات  ششمین کنگره علوم دامی ایران، 5 و 6 شهریور، دانشگاه تبریز. مقاله کامل در لوح فشرده همایش،   مقاله: 254BR

 

93. امیری، ف.، ميرائي آشتياني، س.ر.، صادقی، م. و مقصودی، ع.  1394. استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی برای پیش بینی عملکرد لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، 31 اردیبهشت 94 تهران، مقاله کامل در لوح فشرده همایش،  

 

94.ميرائي آشتياني، س.ر. و مقصودی، ص.م.  1394. بهبود ژنتیکی دام در دامپروری ارگانیک. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی-  28 و29 مردادماه- مقاله کامل در لوح فشرده همایش.

 

95.رحمانی نیا، ج. ميرائي آشتياني س.ر. و مرادي شهربابك، ح. 1394. روشی نوین در خوشه بندی برای ساختار جوامع به وسیله نشانگرهای متراکم. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، 3 الی 5 خرداد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران مقاله کامل در لوح فشرده همایش.

 

96.رحمانی نیا، ج. ميرائي آشتياني س.ر. و مرادي شهربابك، ح. 1394. مقایسه روشهای مرسوم بررسی ساختار جمعیتی توسط نشانگرهای متراکم در جوامع شبیه سازی شده گاومیش. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، 3 الی 5 خرداد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران مقاله کامل در لوح فشرده همایش.

 

د-2) انتشارات به زبان انگليسي:

 

د-2-1) مقالات چاپ شده در مجلات علمي –پژوهشي

 

1.            1.         Miraei Ashtiani, S. R. and James, J. W., 1993, Optimum family size for progeny testing in populations with different strains. Genet. Sel. Evol. 25:339-352.

2.            2.         Alibaigi, A.H. and Miraei-Ashtiani, S.R. 2006. The components associated with "agricultural higher education for sustainable development" in Iran. J. Agric. Rural Devel. in Trop. and  Subtrop. Suppl. 84:69-75.

3.            3.         Zakizadeh, S., Rahimi, G., Miraei-Ashtiani, S.R., Nejati-Javaremi, A., Moradi-shahrbabak, M., Reinecke, P., Reissmann M., Masoudi, A.A., Amirinia, C. and Mirhadi, S.A. 2006, Analysis of bovine growth hormone gene polymorphism in three Iranian native breeds and Holstein cattle by RFLP-PCR. Biotechnology, 5: 385-390.

4.            4.         Fayazi, J., Moradi, M., Rahimi, G., Miraei-Ashtiani, S. R. and Galledari, H. 2006. Genetic differentiation and phylogenetic relationships among Barbus xanthopterus (Cyprinidae) population in southwest of Iran, using mitochondorial DNA markers. Pakistan J. Biol. Sci. 9(12): 2249-2254.

5.            5.         Ghavi Hossein-Zadeh, N., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Mehrabani-Yeganeh, H., 2007, Effect of the threshold nature of traits on hertability estimates obtained by linear model. Pakistan J. Biol. Sci. 10(1): 145-147.

6.            6.         Miraei-Ashtiani, S. R., Seyedalian, S.A.R. and Moradi-shahrbabak, M., 2007. Variance components and heritabilities for body weight traits in Sangsari sheep, using univariate and multivariate animal models. Small Rum. Res. 73:109-114.

7.            7.         Varkoohi, S., Mehrabani-Yeganeh, H., Miraei-Ashtiani, S. R. and Hossein-Zadeh, N.G.  2007. Heterogenity of variance for milk traits at climatical regions Holstein dairy cattle in Iran and the best methods for data transformation. Pakistan J. Biol. Sci. 10(9): 1556-1558.

8.            8.         Talebi, M.A., Miraei-Ashtiani, S.R., Nejati-Javaremi, A. and Moradi-shahrbabak, M. 2007. Phenotypic and genetic characteristics of growth and carcass traits of Lori-Bakhtiari sheep. Biotechnology in Animal Husbandry, 23:357-363

9.            9.         Dadpasand, M., Miraei-Ashtiani, S.R.,  Moradi Sharbabak, M. and Vaez Torshizi, R. 2008, Impact of conformation traits on functional longivity of Holstein cattle of Iran assessed by a Weibull proportional hazards model. Livstock Science, 118: 204-211

10.        10.       Zamani, P., Miraei-Ashtiani, S. R. and  Mohammadi H. 2008, Genetic parameters of residual energy intake and its association with other traits in Holstein dairy cattle. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 32(4):255-261.

11.        11.       Ghavi Hossein-Zadeh, N., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Kohram, H. 2008, An observational analysis of twin births, calf stillbirth, calf sex ratio and abortion in Iranian Holsteines. J. Dairy Sci. 91: 4198-4205.

12.        12.       Ghavi Hossein-Zadeh, N., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Kohram, H. 2009, Estimation of variance components and genetic trends for twining rate in Holstein Dairy cattle of Iran. J. Dairy Sci. 92: 3411-3421.

13.        13.       Saatchi, M., Miraei-Ashtiani, S. R., Nejati-Javaremi, Moradi Sharbabak, M. and Mehrabani-Yeganeh, H., 2010, The impact of information quantity and strength of relationship between training set and validation set on accuracy of genomic estimated breeding values. Afric. J. Biotech.  9(4):438-442.

14.        14.       Honarvar, M., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Dehghan Banadaki, M. 2010 Effect of lengh of productive life on genetic trend of milk production and profitability: a simulation study. Afric. J. Biotech.  9(20):43000-3010.

15.        15.       Ghavi Hossein-Zadeh, N., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Kohram, H. 2010, Bio-economic evaluation of the use of sexed semen at different conception rates and herd sizes in Holstein populations. Anim.Rep. Sci. 121:17-23.

16.        16.       Sadeghi-Sefidmazgi, A., Moradi Sharbabak, M., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Amer, P. 2011, Estimation of economic values and financial losses associated with clinical mastitis and somatic cell score in Holstein dary cattle. Animal, 5(1) 33-42.

17.        17.       Maghsoodi, S.M., Miraei-Ashtiani, S. R., Banabazi, M.H. and Mehrabani-Yeganeh, H. 2011, Polymorphism of prion protein gene (PRNP) in Iranian Holstein and two local cattle populations (Golpayegani and Sistani) of Iran. Iranian J. Biotech. 9(2):115-119.

18.        18.       Esmaailizadeh, A.K.,  Miraei-Ashtiani, S. R., Mokhtari, M.S. and Asadi Fozi, M. 2011. Growth performance of crossbred lambs and productivity of Kurdi ewes as affected by sire breed under extensive production system. J. Agric. Sci. Tech. 13: 701-708.

19.        19.       Zamani, P., Miraei-Ashtiani, S.R. Alipour, D., Aliarabi, H., Saki, A.A., َAhmadi, A. and Zaboli Kh. 2011, Statistical evaluation of some enviromental factors affecting the gross efficiency of crude protein in high producing dairy cows. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 35(2): 123-130.

20.        20.       Zamani, P., Miraei-Ashtiani, S.R. Alipour, D., Tabatabaei, M.M. Aliarabi, H., Saki, A.A., Maleki, M. and Abdolmohammadi A.R. 2011, Statistical evaluation of some factors affecting crude protein balance in lactating dairy cows. J. Agric. Sci. Tech. 13: 1033-1043.

21.        21.       Zamani, P., Miraei-Ashtiani, S.R. Alipour, D., Aliarabi, H. and Saki, A.A., 2011, Genetic parameters of protein efficiency and its relationships with yield trais in lactating dairy cows. Livest. Sci. 138: 272-277.

22.        22.       Ghavi Hossein-Zadeh, N., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R.,  Kohram, H. AND Honarvar, M. 2011, Bio-economic model to evaluate twinning rate using sexed embryo transfer in dairy herds. Animal, 5(11): 1705-1719.

23.        23.       Ardalan, A., Kluetsch, C.F.C., Zhang, A., Erdogan, M.,Uhlen, M., Houshmand, M., Tepeli, C., Miraei-Ashtiani, S.R., and Savolainen, P. 2011, Comprehensive study of mtDNA among Southwest Asian dogs contradicts independent domestication of wolf, but implies dog-wolf hybridization. Ecol. Evol. (Blackwell Publishing Ltd) Open Access 1-13

24.        24.       Zakizadeh, S., Reissmann M., Miraei-Ashtiani, S.R., and Reinecke, P., 2012, Polymorphism of beta-lactoglobulin coding and 5-flanking regions and association with milk productin traits. Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 26(1): 2716-2721.

25.        25.       Bahrami, A. Miraei-Ashtiani, S. R. and Mehrabani-Yeganeh, H. 2012, Association of growth hormone secretagogue receptor (GHSR) gene polymorphisms and protein structure changes with carcass traits in sheep. Gene, 505(2):379-383.

26.        26.       Sadeghi-Sefidmazgi, A., Moradi Sharbabak, M., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Amer, P. 2012, Breeding objectives for Holstein dary cattle in Iran. J. Dairy Sci. 95: 3406–3418.

27.        27.       Bagheri, M., Miraei-Ashtiani, S.R.,  Moradi Sharbabak, M. Nejati-Javaremi, A., Pakdel, A., von Borstel, UU., Pimentel, ECG. And Konig, S. 2013, Selective genotyping and logistic regression analysis to identify favorable SNP-genotypes of clinical mastitis and production traits in Holstein dairy cattle. Livest. Sci. 151: 140-151.

28.        28.       Bahrami, A., Behzadi, Sh., Miraei-Ashtiani, S. R., Roh, S.-G. and Katoh, K. 2013, Genetic polymorphisms and protein structures in growth hormone, growth hormone receptor, ghrelin, insulin-like growth factor1 and leptin in Mehraban sheep. Gene, 527:397-404.

29.        29.       Rezvan-nejad, E., Pakdel, A., Miraei-Ashtiani, S. R., Mehrabani Yganeh, H. and Yagoobi, M.M. 2013, Analysis of growth characteristics in short-term divergently selected Japanese quail lines and their cross. J. Appl. Poult. Res. 22: 633-670

30.        30.       Zakizadeh, S., Prinzenberg, E.M., Reissmann M., Miraei-Ashtiani, S.R., Reinecke, P., and Erhardt, G. 2013. CSN1S1 Gene: Allel frequency, and the relationship with milk production traits in three indigenous cattle breeds and Holstein. Iranian J. Appl. Anim. Sci.3: 497-502.

31.        31.       Javanmard , A., Miraei Ashtiani S. R., Torkaman Zehi, A., and Moradi Shahrbabak, M. 2013.  Lack of association between somatotropin receptor gene polymorphism and birth weight of Iranian indigenous Sistani cattle. Iranian J. Appl. Anim. Sci.3(4): 823-827.

32.        32.       Hosseini Vardanjani, S.M., Miraei-Ashtiani, S.R.,  Pakdel, A. and Moradi Sharbabak, H. 2014, Accoracy of real-time ultrasonography in assessing carcass traits in Torki-Ghashghaei  sheep. J. Agric. Sci. Tech. 16: 791-800.

33.        33.       Jafari, Z., Miraei Ashtiani S. R., and Sadeghi M. 2014 (1393). A PCR-RFLP investigation on PROP1 gene polymorphism and its association with milk production and growth traits in Mahabadi goats.  J. Livest. Sci. Tech., 2 (1): 43-48

34.          34.        Bahrami, A. Miraei-Ashtiani, S. R. and Mehrabani-Yeganeh, H. Banani-Rad, H. and Behzadi, Sh. 2014. The association between polymorphism of the GH1 gene and changes in protein structure and carcass traits in Mehraban sheep (Ovis aries). Anim. Prod. Sci., AN13446

35.          35.         Heydarian1, D.Miraei-Ashtiani, S. R.,and Sadeghi M. 2014. Study on DGAT1-exon8 Polymorphism in Iranian Buffalo. Int. J. Adv. Biol. Biom. Res,:  2 (7), 2276-2282

36.          36.        Aliloo, H. Miraei-Ashtiani, S.R.,  Moradi Sharbabak, Urioste, J.I. Sadeghi M. 2014. Accounting for heterogeneity of phenotypic variance in Iranian Holstein test-day milk yield records. Livest. Sci. 167: 25-32

37.        37.       Shirali, M., Miraei-Ashtiani S. R., Pakdel, A., Haley, C., Navarro., P. and Pong-Wong, R. 2015. A comparison of the sensitivity of BayesC and Genomic Best Linear Unbiased Prediction (GBLUP) methods of estimating genomic breeding values under different QTL model assumptions. Iranian J. Appl. Anim. Sci. 5(1): 41-46.

38.          38.        Sataei Mokhtari, M., Jafaroghli, M. and Gutierrez, J.P. 2015. Studying genetic diversity in Moghani sheep using pedigree analysis. J. Agric. Sci. Tech. 17 in press

39.        39.       Bagheri, M., Moradi Sharbabak, M. Miraei-Ashtiani, S.R., Safdari-Shahroudi, M.  and Abdollahi-Arpanahi, R. 2015.  Case–control approach application for finding a relationship between candidate genes and clinical mastitis in Holstein dairy cattle. J. Appl. Genet. Pub. On line

40.        40.       

 

 

 

د-2-2) مقالات ارائه شده در كنفرانسها و سمينارها و چاپ شده در مجموعه مقالات مربوطه

 

1.         Miraei Ashtiani, S.R. and James, J. W., 1991, Efficient use of link rams in Merino sire reference schemes. Proc. Aust. Assoc. Anim. Breed. Genet. 9:388-391.

2.         Miraei Ashtiani, S. R. and James, J.W., 1992, Optimum distribution of progeny in sire referencing schemes. Proc. Aust. Assoc. Anim. Breed. Genet. 10:476-479.

3.         Miraei Ashtiani, S. R.  Naji-zavareh A. and Nik-khah A. 2001, Evaluation of crossbred dairy cattle in Golpayegan region under rural management. 2nd International conference on Agricultural and natural resources, Moscow Timiriazev Agricultural Academy, Russia.

4.         Kamyab, A. and Miraei-Ashtiani, S. R. 2001, Lack of continuous utilization of multi-enzyme in broiler diet. Abstract, 22nd Annual meeting of the Southern Poultry Science Society, USA.

5.         Parhizkar, S., Kamyab, A., Shivazad, M. and Miraei-Ashtiani, S. R. 2001, Effect of phytase on a reduced available phosphorous level in broiler diets. Abstract, 22nd Annual meeting of the Southern Poultry Science Society, USA.

6.         Khalili, D., Vaez Torshizi, R. Miraei-Ashtiani, S. R. and Shoorideh, A.R. 2002, Estimates of genetic parameters for production and reproduction traits in Iranian Baluchi sheep. Proceedings of 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Communication No.02-37.

7.         Moradi Shahrbabak, M., Saghi, D.A. Miraei Ashtiani, S. R. and Nejati Javaremi, A. 2002, Adaptation of Holstein dairy cattle to Iranian environmental conditions. Proceedings of 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Communication No.18-18.

8.         Miraei-Ashtiani, S. R., Noshary, A.R. and Moradi Shahrbabak, M. 2003 (March), Evaluation of the lamb and feed-lot performances of three crossbred and one purebred genotypes of Iranian fat-tailed sheep. Proceedings of British Society of Animal Science, p 146.

9.         Moradi Shahrbabak, M., Mohammadi, A. and Miraei Ashtiani, S. R. 2003, Inbreeding and its effects on some economic traits in Raeini cashmere goats. Proceedings of British Society of Animal Science, p 147.

10.        Banabazi, M.H. Esmaeelkhanian, S., Miraei-Ashtiani, S. R. and Moradi Shahrbabak, M. 2003, Genetic variation within and between five Iranian sheep population using micro-satellite markers. Proceedings of British Society of Animal Science, p 140.

11.        Miraei-Ashtiani, S. R., Zamani, P., Shivazad, M. and Zare-Shahneh, A. 2004, Comparison of the effects of different diets on acute heat stressed broilers. 22nd World Poultry Congress, Istanbul, Turkey. Book of Abst. P552, Full paper on C.D.

12.        Zamani, P., Miraei-Ashtiani, S. R.,  Naserian, A., Moradi Sharbabak, M. and Nik-khah, A. 2004, Evaluation of net energy efficiency for lactation and economic performance as selection criteria in dairy cattle. Abstract M6, [Suppl. 1] J. Anim. Sci. Vol 82, J. Dairy Sci. Vol 87, Poul. Sci. Vol 83. P2.

13.        Zamani, P., Miraei-Ashtiani, S. R.,  Naserian, A., Moradi Sharbabak, M. and Nik-khah, A. 2004, Genetic variation in residual energy intake and its association with body weight, milk yield, fat corrected milk and economic merit in dairy cattle. Abstract M9, [Suppl. 1] J. Anim. Sci. Vol 82, J. Dairy Sci. Vol 87, Poul. Sci. Vol 83. P3.

14.        Miraei-Ashtiani, S. R., Moradi Sharbabak, M., Mohaghegh M. and Jahan-Bakhshi, A. 2004, Evaluation of economic traits in Iranian indigenous fowl. Proc. 11th AAAP congress, Vol 3:116-118.

15.        Eghbal Saied, S. H., Moradi Shahrbabak, M. and Miraei Ashtiani, S. R. 2004, Estimation of the genotype-enviroment interaction with different methods in Iranian Holstein cows. Proc. 11th AAAP Congress, Vol 3: 62-64.

16.        Honarvar, M., Moradi-Shahrebabak, M. and Miraei-Ashtiani, S. R. 2004, Estimation of reproduction traits variance components and parameters and their relationships with milk yield in Holstein cattle. Proc. 11th AAAP Congress, Vol 3: 59-61.

17.        Eghbal Saied, S. H., Moradi Shahrbabak, M. and Miraei Ashtiani, S. R. 2004, The effect of genotype and enviroment interaction on the performance of the offsprings of Iranian and foreign sires. Proc. 11th AAAP Congress, Vol 3: 56-58.

18.        Moradi Shahrbabak, M., Sadeghi, M., Miraei Ashtiani, S. R. and Sayadnejad, M. B. 2004, Heterogeneity of (Co) variance and heritability for production traits in Iranian Holstein dairy cattle population. Proc. 11th AAAP Congress, Vol 3: 39-41.

19.        Asadi-khoshoei, E. and Miraei Ashtiani, S. R. 2004, Maternol effects on lamb weights in fat-tailed Loribakhtiary sheep. Proc. 4th International Iran –Russia conf. Agric. Natural Resources, pp 213-217.

20.        Saatchi, M., Miraei-Ashtiani, S. R. and Zare-Shahne A. 2005 (April), Comparison of growth and feed-lot performance of Kordi crossbred and purebred lambs (crossbreeding between some Iranian fat-tailed breeds). Proceedings of British Society of Animal Science, p 133.

21.        Zamani, P., Miraei-Ashtiani, S. R.,  Naserian, A., Moradi Sharbabak, M. and Nik-khah, A. 2005, Genetic variation of income over feed costs as an individual traits in Holstein cows. Proceedings of British Society of Animal Science, p 130.

22.        Abdolmohammadi, A., Moradi Sharbabak, M. and Miraei-Ashtiani, S. R.  2005, Use of productive data to predict lengh of  productive life in Iranian Holstein cattle. Proceedings of British Society of Animal Science, p 126.

23.        Dadpasand Taromsari, M., Miraei-Ashtiani, S. R.,  Moradi Sharbabak, M. and Vaez Torshozi, R. 2005, Genetic evaluation of productive life in Iranian Holstein using survival analysis. Proceedings of British Society of Animal Science, p 131.

24.        Javanmard, A., Miraei-Ashtiani, S. R.,  Torkamanzehi, A., Moradi Sharbabak, M., Esmailzadeh, M., Nassiry, M.R. and Elyasi-Zarringabayi, G. 2005. Polymorphizm of grwth hormone and growth hormone receptor genes in two Iranian- Sarabi (Bos taurus) and Sistani (Bos indicus) cattle breeds. Book of Abstracts of the 56th Annual Meeting of EAAP,  5-8 June, Uppsala, Sweden. p 91.

25.        Banabazi, M.H. Miraei-Ashtiani, S. R. and Esmaeelkhanian, S. 2005, Polymorphic relationship and divergence time between tow Iranian Kordi sheep populations using micro-satellite markers. Book of Abstracts of the 56th Annual Meeting of EAAP,  5-8 June, Uppsala, Sweden. p 101.

26.        Asadi-khoshoei, E. and Miraei-Ashtiani, S. R. 2005, Non Genetic Factors effect on body weights and greesy fleece weight in Loribakhtiary sheep flock. Book of Abstracts of the 56th Annual Meeting of EAAP,  5-8 June, Uppsala, Sweden. p 209.

27.        Ghorbani, A., M., Miraei-Ashtiani, S. R. and Moradi Sharbabak, M. 2005. Evaluation of imported gene, direct and maternal heterosis and estimation of genetic parameters in Iranan crossbred dairy cattle population. Book of Abstracts of the 56th Annual Meeting of EAAP,  5-8 June, Uppsala, Sweden. p 216.

28.        Zakizadeh, S., Miraei-Ashtiani, S. R. Rahimi, G., Nejati-Javaremi, A. 2005, Polymorphism of PIT1 in three native Iranian and Holstein cattle by PCR-RFLP and sequencing. 13th Multidiciplinary Iranian Researchers conf. in Europe. Leeds, UK.

29.        Zamani, P., Miraei-Ashtiani, S. R.,  Naserian, A., and Nik-khah, A. 2006, Genetic variation of lactation gross energy efficiency and its association with a number of individual traits in Holstein dairy cattle. Abstract M33, [Suppl. 1] J. Anim. Sci. Vol 84, J. Dairy Sci. Vol 89, p18.

30.        Zakizadeh, S., Reissmann M., Rahimi, G., Nejati-Javaremi, A., Reinecke, P., Miraei-Ashtiani, S. R. and Moradi-shahrbabak, M. 2006, Analysis of POUF1 gene polymorphism in three Iranian native and Holstein cattle by PCR-RFLP. 8th World Cong. Genet. Appl. Livst. Prod. (22-61) Aug 13-18, Belo Horizonte, Brasil.

31.        Ghazi-Khani, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Moradi-shahrbabak, M. 2006, Comparative evaluation of three broiler breeder hybrids for some grouth and reproductive traits. 8th World Cong. Genet. Appl. Livst. Prod. (07-19) Aug 13-18, Belo Horizonte, Brasil.

32.        Vatavkhah, M., G., Moradi-shahrbabak, M., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Vaez Torshizi, R. 2006, Economic selection index for Lori-Bakhtiari breed ewe in village system. 8th World Cong. Genet. Appl. Livst. Prod. (04-35) Aug 13-18, Belo Horizonte, Brasil.

33.        Varkoohi, Sh., Miraei-Ashtiani, S. R. and Mehrabani-Yeganeh, H. 2006, Heterogenity of variance for milk traits at production levels in Holstein dairy cattle in Iran and the best methods for data transformation. 8th World Cong. Genet. Appl. Livst. Prod. (01-89) Aug 13-18, Belo Horizonte, Brasil.

34.        Hossein-Zadeh, N.G., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Mehrabani-Yeganeh, H. 2006, Effect of the threshold nature of traits on heritability estimates obtained by linear model. 8th World Cong. Genet. Appl. Livst. Prod. (11-17) Aug 13-18, Belo Horizonte, Brasil.

35.        Hossein-Zadeh, N.G., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Mehrabani-Yeganeh, H. 2006, Effect of the threshold nature of traits on heritability estimates; Comparison between linear and threshold models. Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of EAAP,  17-20 September, Antalya, Turkey. 12:106.

36.        Varkoohi, Sh., Miraei-Ashtiani, S. R. and Mehrabani-Yeganeh, H. 2006, Heterogenity of variance for milk traits at climatical regions in Holstein dairy cattle in Iran and the best methods for data transformation. Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of EAAP,  17-20 September, Antalya, Turkey. 12:107.

37.        Dadpasand Taromsari, M., Miraei-Ashtiani, S. R.,  Moradi Sharbabak, M. and Vaez Torshizi, R. 2006, Impact of type traits on functional longivity of Iranian Holstein assessed by a Weibull proportional hazards model. Proceedings of 12th AAAP Animal Science Congress, 18-22 Sep. Busan. Korea.

38.        Dadpasand Taromsari, M., Miraei-Ashtiani, S. R.,  Moradi Sharbabak, M. and Vaez Torshizi, R. 2006, Survival analysis and linear model for genetic evaluation of Holstein sires for daughter longivity. Proceedings of 12th AAAP Animal Science Congress, 18-22 Sep. Busan. Korea.

39.        Zakizadeh, S., Reissmann M., Reinecke, P., Rahimi, G., Nejati-Javaremi, A., and Miraei-Ashtiani, S. R. 2007, Effect of beta lactoglobulin polymorphism on milk production in Holstein dairy cattle of Iran. Proceedings of British Society of Animal Science, p 7. (April 3-6)

40.        Hossein-Zadeh, N.G., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Kohram, H. 2008, An observational analysis of calf stillbirth in Holstein dairy cows of Iran: Comparison between singleton and twin births. Proceedings of 13th AAAP Animal Science Congress, 18-??22 Sep ??. Hanoi. Vietnam.

41.        Hossein-Zadeh, N.G., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Kohram, H. 2008, An observational analysis of twin births and calf sex ratio in Holstein dairy cows of Iran. Proceedings of EAAP 2008(Aug 26)??

42.        Hossein-Zadeh, N.G., Nejati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. and Kohram, H. 2008, An observational analysis of abortion in Holstein dairy cows of Iran: comparison between singleton and twin births. Proceedings of WCAP 2008(Sep. 26, South Africa)??

 

43.        Talebi, M.A., Miraei-Ashtiani, S.R., Nejati-Javaremi, A. and Moradi-shahrbabak, M. 2008. Genetic correlation fo litter weight weaned with growth prolificacy and wool traits in Lori-Bakhtiari sheep. Proceedings of EAAP 2008 p34 (Aug 26-  ) Vietnam.

44.        Zndi, M.B., Miraei-Ashtiani, S.R., Moradi-shahrbabak, M. Rashidi, A. 2008. Estimates of genetic parameters for direct and maternal effects on growth traits and fleece weight of Angora goat (Markhoz) in Iran. Abstract W30, [E-Suppl. 1] J. Anim. Sci. Vol 86, J. Dairy Sci. Vol 91, p202.

45.        Zndi, M.B., Miraei-Ashtiani, S.R., Moradi-shahrbabak, M. Rashidi, A. 2008. Comparison and estimation factors affected body weight traits in the Markhoz breed of goats. Abstract W31, [E-Suppl. 1] J. Anim. Sci. Vol 86, J. Dairy Sci. Vol 91, p202-203.

46.        Zakizadeh, S., Reissmann M., Reinecke, P., and Miraei-Ashtiani, S. R. 2009, CSN1S1 gene: allele frequency and the relationship with milk production traits in  three Iranian indigenous cattle and Holstein breeds of Iran. 60th Annual Meeting of the EAAP, 24-27 August, Barcelona. Spain. Book of Abstracts: 202

47.        Honarvar, M., Nejati-Javaremi, A.,  Miraei-Ashtiani S. R. and Dehghan-Banadaki, M. 2009, Effect of length of productive life on genetic trend of milk production and profitability. 60th Annual Meeting of the EAAP, 24-27 August, Barcelona. Spain. Book of Abstracts: 193

48.        Rezvannejad, E., Pakdel, A., Miraei-Ashtiani S. R. andMehrabani-Yeganeh, H. 2010, Heterosis and reciprocal effects for crosses between divergently selected lines in Coturnics japonica quail. EAAP 61st Annual Meeting, 23-27 Aug. Heraklion, Greece. 16:310(11).

49.        Shirali, M., Miraei-Ashtiani S. R., Pakdel, A., Haley, C., Navarro., P. and Pong-Wong, R. 2012. Comparison between BayesC and GBLUP methods to estimate genomic breeding value in threshold phenotypes. Proceedings of British Society of Animal Science, p 131.

50.        Bagheri, M., Miraei-Ashtiani, S.R.,  Moradi Sharbabak, M., Pimentel, ECG. And Konig, S. 2012, Selective genotyping and logistic regression to infer the genetic background in clinical mastitis. EAAP 63rd Annual Meeting, 27-31 Aug. Bratislava, Slovakia. 18:236(17).

51.        Banabazi, M.H. Nejati-Javaremi, A., Imomorin, Ikhide G., Ghaderi Zefrei, M. and Miraei-Ashtiani, S. R. 2015, SNP CALLING ON TRANSCRIPTOME APPLIED IN GENOME ENABLED PREDICTIONS. Proceedings of Internationl Simposium on Animal Functional Genomics, Abs. No 81.

52.       

 

ه) كتب چاپ شده

 

1-ميرائي آشتياني، س.ر. و شاكري، م. 1380.  راهنماي كاربردي در توليدمثل گاوهاي شيري. مؤسسه نشر جهاد

 

2- ميرائي آشتياني، س.ر. 1387. تجزيه جايگاههای ژنی صفات کمّی در حيوانات- ترجمه از Quantitative Trait Loci Analysis in Animals . شماره 2938. انتشارات دانشگاه تهران. ] کتاب ترجمه برگزیده 27امین جشنواره کتاب سال-1388 جمهوری اسلامی ایران[

 

و) ثبت توالی DNA

 

Ardalan, A., Savolainen, P., Houshmand, M. and Miraei-Ashtiani, S. R., 2004. Partial D-Loop Nucleotide Sequence of 27 dogs and 3 wolves. NCBI , Reports number AY570152 – AY570181

 

ه) فهرست طرحهاي پژوهشي پايان يافته

 

1.         بررسي كاربرد ملاس پودرشده در تغذيه مرغان تخمگذار(خاتمه بهمن 68) 

2.         برآورد توارث پذيري ضريب تبديل غذائي، نسبت كليبر و صفات لاشه و همبستگي بين آنها در گوسفند وراميني (خاتمه خرداد 78)

3.         ارزيابي صفات اقتصادي توده هاي مرغ بومي ايران(خاتمه مهر79)

4.         بررسي مولكولي ژن رسپتور هورمون رشد در گاو سيستاني و مقايسه آن به گاوهاي اروپايي(خاتمه خرداد 80)

5.         مقايسه عملكرد سه آميخته تجارتي مرغ مادر گوشتي از نظر صفات رشد و توليد مثل در شرايط مديريتي و تغذيه اي مختلف(خاتمه اسفند 82)

6.         بررسي و مقايسه عملكرد نتاج دورگ حاصل از آميخته گريهاي مختلف بين نژادهاي گوسفند ايراني( طرح ملي، (خاتمه اسفند 83)

7.         ارزيابی نسبت کليبر به عنوان يک معيار انتخاب غيرمستقيم برای بازده غذايی در گوسفند کردی (همکار طرح بوده ام- پايان دی 82)

8.         بررسی رابطه¬ی چند ژن کاندیدا با ورم پستان بالینی، معیار سلول¬های بدنی و تولید شیر در گاو هلشتاین ایرانی( خاتمه دی 91)

9.          

 

6) فهرست پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي تحت راهنمايي يا مشاوره پايان يافته (سالهاي ذكر شده زمان دفاع از پايان‌نامه يا رساله است)

 

الف- بعنوان استاد راهنما

 

1-      رحيمي، مهران (1374) [مشترك] بررسي كاريوتيپ نژادهاي گاو سيستاني و سرابي.

 

2-       ناجي زواره، احمد (1375) بررسي و شناخت عملكرد توده گاوهاي آميخته منطقه گلپايگان در شرايط روستايي.

 

3-       رأفت، سيد عباس )1376( [مشترك] بررسي ريزش كرك و اثر سيكل (چرخه) فعاليت فوليكولها بر كميت و كيفيت الياف بز نژاد رائيني.

 

4-       ظهيرالديني، همايور (1376) اثر سطوح مختلف انرژي و مواد مغذي جيره بر روي عملكرد جوجه‌هاي آميخته گوشتي آرين.

 

5-       اسماعيل زاده كشكوئيه، علي (1376) [دانشگاه تربيت مدرس] بررسي توان توليدي گاوهاي شيري نژاد هلشتاين در استان يزد .

 

6-       ياراحمدي، سيما (1376) [مركز آموزش عالي امام خميني] تعيين همبستگي فنوتيپي بين تعدادي از صفات مرفولوژيكي و بيولوژكي در توده زنبوران عسل استان تهران.

 

7-       محمدي، حيدر (1377) ارزيابي نسبت كليبر در مقايسه با صفات رشد بعنوان معيار انتخاب در گوسفند وراميني.

 

8-       افشنگ، ايرج (1377) [مشترك] اثر تراكم انرژي و سطوح مختلف آرد ماهي در پرواربندي بره‌هاي نر نژاد سنگسري.

 

9-       محقق دولت‌آبادي، مصطفي (1378) ارزيابي صفات اقتصادي توده‌های مرغ بومي ايران.

 

10-   اسدي خشوئي، ابراهيم (1378) ]دكتري[ برآورد پارامترهاي ژنتيكي و محيطي صفات توليدي و تعيين معيار انتخاب مناسب در گوسفند لري بختياري. ]دانشگاه تربيت مدرس[.

 

11-  سيدعليان، سيداحمد رضا (1379) [مركز آموزش عالي امام خميني]، بررسي روند تغييرات ژنتيكي و محيطي بعضي از صفات توليدي در گوسفند سنگسري.

 

12-   جوانمرد، آرش (1380) بررسي پلي مرفيسم پروموتور ژن گيرنده هورمون رشد در گاو سيستاني.

 

13-  نوشري، عليرضا (1380) بررسي عملكرد برخي از صفات اقتصادي در آميخته هاي حاصل از قوچهاي افشاري، شال و مغاني با ميشهاي وراميني ومقايسه آنها با وراميني خالص.

 

14-  قاضي خاني شاد، علي(1381) مقايسه عملكرد سه آميخته مرغ مادر گوشتي (راس، آرين و آربوراكرز) از نظر صفات دوران رشد و توليد.

 

15-  بنابازي، محمدحسين(1381) [مشترك] بررسي تنوع ژنتيكي در درون و بين پنج جمعيت گوسفند ايراني بااستفاره از نشانگرهاي ريزماهواره.

 

16-  اردلان،  آرمان (1382) [مشترك] كاربردي از چند ريختي دي.ان اي نارمزگر ميتوكندريايي در تبار شناسي دامها.

 

17-  اقبال سعيدي، شاهين (1382) [مشترك] مقايسه عملكرد اسپرم هاي داخلي و خارجي از نظر صفات توليدي در برخي از گله هاي گاو هولشتاين.

 

18-  هنرور، محمود (1382) [مشترك]  بررسي پارامترهاي صفات توليد مثلي و ارتباط آن با توليد در گاوهاي هلشتاين ايران.

 

19-  باقري، سعيد (1382) ارزيابي و مقايسه عملكرد صفات اقتصادي سه آميخته مرغ مادر گوشتي (آرين، آربورآكرز و راس).

 

20-  قرباني، ابوالفضل (1383) [مشترك] برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات توليدي و توليدمثل و بررسي هتروزيس فردي و مادري در توده گاوهاي آميخته هلشتاين- محلي.

 

21-  ساعتچي، مهدي (1383) بررسي عملكرد رشد و پرواري در آميخته هاي حاصل از قوچ هاي افشاري، شال و مغاني با ميش هاي كردي و مقايسه آنها با كردي خالص.

 

22-  حمزه زاده، اكبر (1383) [مشترك] بررسي عملكرد برخي از صفات اقتصادي در آميخته هاي حاصل از قوچهاي افشاري، شال و مغاني با ميشهاي وراميني ومقايسه آنها با وراميني خالص. ]دانشگاه زنجان[.

 

23-  زمانی، پويا (1384) [دکتری مشترك] . معيارهای مختلف بازده انرژي توليد شير و برآورد پارامترهای ژنتيکی آنها در گاوهاي هلشتاين.

 

24-  قوی حسين زاده، نويد (1384) [مشترك]  مطالعه اثر ماهيت آستانه ای صفات بر برآورد وراثت پذيری.

 

25-  ورکوهی، شيدا (1384) بررسی ناهمگنی واريانس در داده های توليد شير گاوهای هلشتاين ايران و مناسب ترين روش تبديل داده ها.

 

26-  دادپسندطارمسری، محمد (1384) [دکتری مشترك] مقايسه روشهای مختلف برآورد پارامترهای ژنتيکی و ارزيابی ژنتيکی طول عمر توليدی در گاوهاي هلشتاين ايران.

 

27-   زکی زاده، سونيا (1385)  [دکتری مشترك] تعيين فراوانی ژنی و ژنوتيپی پنج جايگاه ژنی مرتبط با توليد شير در سه نژاد بومی و هلشتاين ايران.

 

28-   طالبی علی آبادی، محمد علی (1388)  [دکتری] شاخص انتخاب برای بهبود صغات رشد و ترکيب لاشه در گوسفند لری بختياری. (شروع 12/12/85 ، دفاع 24/5/88) دفاع شهریور 88

 

29-  ساعتچی مهدی (1388) [دکتری مشترک] برآورد ارزشهای اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعيت گاوهای شيری. (شروع 27/4/86) دفاع شهریور 88

 

30-  هنرور، محمود (1388)[دکتری مشترک] بررسی رابطه طول عمر و پيشرفت ژنتيکی صفات توليدی در گله¬های گاو هلشتاين. (شروع17/7/86)

 

31-  هدايت ايوريق، نعمت (1387) شناسايی پلی¬مرفيسم موجود در جايگاههای FecxI و FecxH در گوسفند نژاد شال.(30/8/86)

 

32-  زندی باغچه مريم، محمد باقر (1387)[مشترک] برآورد ضرايب اقتصادی و تشکيل شاخص انتخاب اقتصادی در بز مرخوز. (شروع24/4/86)

 

33-  مقصودی، صابرمحمد (1387) بررسی چند شکلی ژن کانديدای مرتبط با جنون گاوی(PRNP). (شروع16/10/86)

 

34-  ناصرخيل، معصومه (1388)[مشترک] پيش بينی ارزش اصلاحی توليد پروتئين شير گاوهای هلشتاين ايران با استفاده از مدل تابعيت تصادفی. (شروع21/5/87)-  دفاع شهریور 88

 

35-  علیلو، حسن (1389) بررسی ناهمگنی واريانس در صفت توليد شير گاوهای هلشتاين ايران با استفاده از مدل تابعيت تصادفی. (شروع15/4/88) دفاع 16/4/89

 

36-  رضوان نژاد، الهام (138؟) [دکتری مشترک] بررسی QTL مرتبط با وزن سینه و وزن بدن در 4 هفتگی بر روی کروموزومهای شماره 1، 2 و 9 در بلدرچین (شروع 16/9/87).

 

37-  ندایی، علی حسين (1389) برآورد پارامترهای ژنتيكی مربوط به صفت وزن بدن با استفاده از مدل تابعيت تصادفی در گوسفند سنگسری " (شروع 23/9/88) دفاع آذر89.

 

38-  احمدی، احمد (1390) [دکتری مشترک] مكان يابی جايگاههای ژنی موثر بر برخی صفات عملكردی در بلدرچين ژاپنی(شروع 23/9/88). دفاع 25/11/90

 

39-   امیری، فاطمه (1389)[مشترک] ارتباط چند شكلی موجود در جايگاه های اينترون يك و اگزون يك ژن ميوستاتين با صفات لاشه در گوسفندان نژادهای زل و لری بختياری " (شروع 18/11/88) دفاع 30/11/89

 

40-   مهربان، حسین (13؟؟) [دکتری مشترک] " استفاده از ضرائب تابعيت و انتخاب ژنوميك جهت تغيير منحنی شيردهی گاوهای هلشتاين ايران (شروع 29/10/88)

 

41-  باقری، معصومه(1391)[دکتری مشترک] بررسی رابطه چندژن كاندیدا با ورم پستان بالینی معیار سلولهای بدنی شیر و تولید شیر در گاو هلشتاین ایرانی(شروع:اردیبهشت 89)(دفاع29/11/91)

 

42-  شیر علی، مسعود(13؟؟)[دکتری مشترک] مقايسه روشهاي مختلف آماري در تجزيه و تحليل اطلاعات ژنومي و برآورد ارزشهاي اصلاحي ژنومي در صفات كمي و آستانه اي (شروع 29/03/89)

 

43-  بهرامی، ابوالفضل(1390)[مشترک]بررسی چند شكلی ژن‏های هورمون رشد (GH) و گیرنده هورمون گرلین(GHSR) و ارتباط آن با صفات لاشه و برخی از پارامترهای خونی در گوسفند نژاد مهربان(شروع 3/08/89)

 

44-   بهزادی،شهاب (1390)شناسایی چند شكلی موجود در ژنهای LEPTIN و IGF-1 و ارتباط آن با میزان چربی‏ها شد و برخی از پارامترهای خونی گوسفند نژاد مهربان(شروع 3/08/89، دفاع 26/6/90 )

 

45-  اعتمادی دیندارلو، پریسا(1391) [مشترک] بررسی چندشکلی در جایگاههای ژن  و ارتباط آنها با استرس گرمایی در گوسفندان با شرایط اقلیمی ایران (شروع 18/11/89، دفاع 24/4/91)

 

46-  هدایت ایوریق، نعمت (1391)[دکتری] بررسي تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگر ريزماره اي و مطالعه چند شكليهاي موجود در بعضي از ژنهاي موثر بر رشد در شترهاي تك كوهانه و دو كوهانه ايران (شروع 16/12/89، دفاع 23/12/91)

 

47-  جعفري، زهرا (1391) مطالعه ژن‏های PROP1و Pou1F1(pit-1) و بررسی ارتباط آنها با صفات رشد، شیر و برخی از پارامترهای خونی در بزهای نژاد مهابادی (شروع 15/7/90، دفاع 9/11/91)

 

48-  حسینی وردنجاتی، سید مهدی (1391)[مشترک] مقایسه اندازه‏گیری چربی زیر پوستی و عضله چشمی با تكنولوژی اولتراسونوگرافی و اندازه‏گیری بعد از كشتار در گوسفند و برازش تابعیت صفات لاشه از آنها و وزن بدن (شروع 15/7/90)

 

49-   جوان نیکخواه، (1391) [مشترک]  برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات رشد و تولید مثل گوسفند نژاد ایران بلاک (دفاع29/11/91)

 

50-   حیدریان، دنیز (1393) ارزیابی چندشکلی های موجود در ژنDGAT1   در نژادهای گاومیش ایرانی. (شروع 1/9/91، دفاع 23/06/93)

 

51-   یوسفی دارستانی، مهدیه (1392) مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گاومیش بومی ایران با نشانگرهای ریزماهواره ای (شروع 15/9/91 دفاع 27/11/92)

 

52-      زلفی، مهسا (1394) مقايسه مدل هاي چند صفتي و مدل معيار حساسيت در برآورد اثر متقابل ژنوتيپ و محيط براي صفات توليد مثلي در گاوشيري (شروع 00/00/91 دفاع 22/06/94)

 

53-   رحمانی نیا، جواد (1394) بررسی تنوع ژنتیكی و ساختار جمعیتی توده های گاومیش ایران با استفاده از نشانگرهای متراكم SNP(شروع 00/00/00 دفاع 15/07/92)

 

54-  ناصرخیل، معصومه (شروع 00/00/91 دفاع 00/00/94)

         

ب – بعنوان استاد مشاور

 

1.         اسكندري، جمشيد (1374 [دانشگاه تربيت مدرس] بررسي انگيزه‌هاي دانش‌آموزان براي ورود و ادامه تحصيل در دبيرستانهاي دامپروري.

2.         داورنيا، محمد صادق (1375) بررسي اثر سطوح مختلف پروتئين جيره غذايي روي ميزان رشد و خصوصيات لاشه بره‌هاي وراميني.

3.         عزيزي، عثمان (1375) تركيبات شيميايي و انرژي خام منابع خوراكي دام و طيور استان كردستان.

4.         يگانه پرست، محمد (1376) تاثير الكتروليتهاي خوراكي (بيكربنات سديم، كلريد پتاسيم و كلريد آمونيم) بر توان توليد جوجه‌هاي گوشتي در شرايط عادي و تنش گرمايي.

5.         علي عربي، حسن (1376) تعيين ارزش غذايي دانه و علوفه گاو دانه استان همدان با روشهاي invitro  و invivo  .

6.         افشار، مجيد (1376) تاثير مكملهاي ويتاميني با سطوح مختلف ويتامين برروي عملكرد مرغان تخمگذار.

7.         گودرزي، مجيد (1377) استفاده از زئوليت در جيره گاو شيرده نژاد هلشتاين و اثر آن بر توليد و تركيب شير.

8.         زرافروز، فريبرز (1377) اثر سطوح مختلف تغذيه ( انرژي و پروتئين) بر فعاليت فوليكولهاي پوست، ريزش الياف و كميت پشم گوسفند وراميني.

9.         اسكندري نسب، مراد پاشا (1377) [ دكتري – دانشگاه تربيت مدرس] بررسي تأثير انتخاب بر پارامترهاي ژنتيكي صفات پيوسته و ناپيوسته در گوسفند بلوچي.

10.        جواهري بارفروشي، هدا (1378) اثر گلوكوكورتيكوئيدها بر ميزان رشد، ضريب تبديل خوراك، عوامل خوني (اوره، تري گليسيريد، گلوكز) و تركيبات لاشه.

11.        دادپسند طارمسري، محمد (1378)  مطالعه روند تغييرات ژنتيكي صفات توليدي در گاوهاي هلتشاين ايران.

12.        رشيدي، امير (1378) [دكتري].ارزيابي ژنتيكي صفات اقتصادي در بزهاي مرغز (آنقوره ايران)، [دانشگاه تربيت مدرس].

13.        پرهيزكار، سودابه (1379) استفاده از آنزيم فيتاز و عدم استفاده از آنزيم مستمر از آنزیم چندمنظوره در جيره جوجه هاي گوشتي.

14.        يحيي زاده، هاله (1379) استفاده از ضايعات گلوتن گندم در تغذيه جوجه هاي گوشتي.

15.        خليلي، داود (1379) برآورد همبستگي هاي ژنتيكي و محيطي در گوسفند بلوچي[دانشگاه تربيت مدرس].

16.        ساقي، داودعلي (1380) سازگاري گاوهاي هلشتاين در شرايط ايران.

17.        امانلو، حميد (1380) [دكتري].اثر گندم وازده فرايندشده بر توان توليدي گاوهاي شيرده.

18.        منتظرتربتي، محمدباقر (1380) بررسي معيارهاي تداوم شيردهي در گاوهاي هلتشاين ايران.

19.        عسكري جعفرآبادي، قباد (1380) رابطه بين خصوصيات تيپ و طول عمر توليدي در گاوهاي هلتشاين ايران.

20.        صادقي، مصطفي (1381) بررسي همگني و ناهمگني واريانس در جمعيت گاوهاي هلتشاين ايران.

21.        عبدالمحمدي، عليرضا (1382) برآورد پارامترهاي ژنتيكي طول عمر توليدي و ارتباط آن با صفات توليدي در گاوهاي هلتشاين ايران.

22.        صالحي، ناصر (1382) اثر سطوح مختلف زئوليت همراه با اوره روي قابليت هضم خوراك و توان توليدي بره هاي وراميني

23.        جهان بخش، عباس (1384) پژوهشي بر بازده به كارگيري داده هاي ژنتيك مولكولي در ارزيابيهاي ژنتيكي.

24.        وطن  خواه، محمود (1384) [دكتري] تعيين مدل مناسب اصلاح نژاد گوسفند لری-بختياری در سيستم روستايی.

25.        علی بيگی، امير حسين (1384) [دكتري] طراحی الگويی برای تلفيق پايداری در آموزش عالی کشاورزی ايران.

26.        فياضی، جمال (1385) [دكتري] بررسی تنوع ژنتيکی باربوس ماهيان خوزستان با استفاده از ژنوم ميتوکندريايی به روش PCR-RFLP..

27.        آتشی، هادی (1387) [دكتري]  ارتباط بين آللهای ژنگاه DRB3 از مجموعه اصلی سازگار بافتی، با ورم پستان بالينی و SCS  در گاوهای هلشتاين. (شروع 30/7/85)

28.        صفدری شاهرودی، مريم (1386) برآورد ژنتيکی و مقايسه استراتژيهای انتخاب برای صفات توليد شير و ورم پستان در گاوهای هلشتاين يران. (شروع 28/8/85)

29.        صاحب هنر، محمد (1386) برآورد روند ژنتيکی صفات توليدی (شير چربی و پروتئين) و تعيين برخی عوامل تأثير گذار بر آن در گاوهای هلشتاين ايران. (شروع 23/8/85)

30.        سليمانی، هما (1386) ]دانشگاه زنجان[ برآورد پارامترهای ژنتيکی وفنوتيپی کيفيت تخم مرغ در مرغ بومی مازندران. 

31.        هاشمی گامیر، سیدمهدی (1387) بررسی ژنتیکی صفت مرده زایی در گاوهای شيری هلشتاين ايران. (شروع 10/2/87)

32.        قوی حسين زاده، نويد (1388) [دكتري] ارزيابی استفاده از دو قلوزايی در اصلاح نژاد گاو شيری (شروع 20/4/86، دفاع 7/6/88 )

33.        صادقی سفيدمزگی، علی(1390) [دكتري]  برآورد ضرايب اقتصادی صفات برای گاوهای شيری هلشتاين ايران. (شروع 10/9/87) دفاع 14/2/90

34.        کریمی، سید زهرا (1389)بررسي چند شكلي در ژن مكمل تعيين جنسيت (csd) در كلني هاي زنبور عسل آپيس مليفرا در ايران (دفاع 30/11/89)

35.        مقبلی، هادی (1393) مطالعه چند شكلی اگزون 3 ژن PRP در 3 اكوتیپ شتر ایرانی یزدی، بندری، خوزستانی به روش PCR-SSCP و توالی یابی. (شروع 14/11/91، دفاع 31/6/93)

36.        صاحب هنر، محمد (1393) [دكتري] بررسی استراتژیهای انتخاب بهینه در برنامه های انتخاب ژنومی گاوهای شيری. (شروع 30/11/89، دفاع 16/6/93)

37.        بنابازی، محمدحسین (  ) [دكتري] تدوین استراتژی های محاسباتی به منظور تلفیق داده های ترانسكریپتومی (RNA-Seq) در پیش بینی های مبتنی بر ژنوم در گاو شیری (شروع 18/08/92، دفاع 00/00/94)

38.