1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

مقاله ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

آئین نامه آموزشی دوره های كاردانی و كارشناسی
پذیرش دانشجوی مقطع كارشناشی ارشد بدون شركت در آزمون سراسری
آیین نامه آموزشی دانشجویان كارشناسی ورودی 1376 به بعد
آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز
شرایط ورود و نام نویسی
نظام آموزشی
واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
حضور و غیاب
حذف و اضافه
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
انتقال
دانشجوی مهمان
تغییر رشته
پذیرش واحدهای درسی
فراغت از تحصیل
ماده واحده - دانشجویان دوره شبانه
آیین نامه كمیسیون بررسی موارد خاص
آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی