1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

مقاله ها

فرم های آموزشی

◊ فرم خام مربوط به امتیازات توانایی علمی متقاضیان استخدام در هیأت علمی پردیس

◊ فرمت خام طرح درس استاندارد اعضای هیأت علمی (نمونه اول)

◊ فرمت خام طرح درس استاندارد اعضای هیأت علمی (نمونه دوم)

◊ فرم تكثیر جزوه درسی

◊ فرم تكثیر اوراق اداری

فرم های مقطع کارشناسی ارشد

 .::..::..::.1- پیشنهاد ارائه درس به گروه (توسط دانشجویان) (قابل دریافت)

 .::..::..::.2- برگه انتخاب واحد دستی (قابل دریافت)

 .::..::..::.3- تعهد نامه عدم تاخیر ثبت نام (قابل دریافت)

 .::..::..::.4- درخواست دانشجوبرای اضافه شدن به لیست حضور و غیاب

 .::..::..::.5- درخواست صدور معرفی نامه یا گواهی ارشد (اشتغال به تحصیل/ راهنمایی و رانندگی / وضعیت/درخواست ریزنمرات و تاییدیه /معرفی به سازمانها/ خروج از کشور)

 .::..::..::.6- درخواست اصلاح اطلاعات دانشجو در سیستم آموزشی

 .::..::..::.7- تعهدنامه محضری برای صدور کارت دانشجویی المثنی

 .::..::.:: 8- درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان(ایین نامه نحوه درخواست مرخصی دانشجویی)

 .::..::..::.10- درخواست انتقال به صورت مهمان تکدرس (کمتر از 8 واحد)

 .::..::..::.11- درخواست انتقال به صورت مهمان کامل

 .::..::..::.12- تعهدنامه دانشجوی انتقالی به صورت نوبت دوم (دایم / مهمان)

 .::..::..::.13- اعتراض به نمره

 .::..::..::.14- تغییر نمره دانشجو

 .::..::..::.15- فرم درخواست تصویب طرح پژوهشی پایان نامه كارشناسی ارشد (قابل دریافت)

 .::..::..::.16- گزارش دو ماهه  (قابل دریافت)

 .::..::..::.17- درخواست دریافت کمک هزینه پایان نامه

 .::..::..::.18- درخواست تمدید سنوات (گردش كار تمدید سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی) (قابل دریافت)

 .::..::..::.20- تعهد اصالت اثر(قابل دریافت)

 .::..::..::.21- رسید دریافت پایان نامه (قابل دریافت)

 .::..::..::.22- درخواست گواهی رتبه اول تا سوم

 .::..::..::.23- تسویه حساب

 .::..::..::.24- درخواست ارسال مدارک دانشجوی انتقالی

 .::..::..::.25- درخواست تعیین وضعیت دانشجوی محروم از تحصیل

 .::..::..::.26- فرم استعلام موضوع پایان نامه (قابل دریافت)

 .::..::..::.27- فرم تسویه حساب دانشجوی انتقال دائم

 .::..::..::.28- فرم تقاضای ترک تحصیل دایم دانشجو (انصراف از تحصیل)

 .::..::..::.29- فرم تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل (اخراج آموزشی - اخراج انضباطی)

  ::..::..::.30- فرم گواهی اعلام کفایت پایان نامه کارشناسی ارشد  (قابل دریافت)

  ::..::..::.31- راهنمای نحوه تهیه چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد (قابل دریافت)

  ::..::..::.32- راهنمای نحوه تهیه اسلاید برای جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (قابل دریافت)

 

 فرم های مقطع دکتری

.::..::..::.1- پیشنهاد ارائه درس به گروه (توسط دانشجویان) (قابل دریافت)

.::..::..::.2- فرم جامع درخواست اقدامات تحصیلی  (قابل دریافت)

.::..::..::.3- تعهد نامه عدم تاخیر ثبت نام

.::..::..::.4- درخواست دانشجوبرای اضافه شدن به لیست حضور و غیاب

.::..::..::.5- صدور گواهی های دکتری (اشتغال به تحصیل/ معرفی به سازمان ها/ خروج از کشور/ راهنمایی و رانندگی)

.::..::..::.6- استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت

.::..::..::.7- وضعیت تحصیلی دانشجوی دکتری

.::..::..::.8- درخواست اصلاح اطلاعات دانشجو در سیستم آموزشی

.::..::..::.9- تعهدنامه محضری برای صدور کارت دانشجویی المثنی

.::..::..::.10- درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان

.::..::..::.11- مشخصات دانشجوی مهمان

.::..::..::.12- درخواست انتقال به صورت مهمان تکدرس (کمتر از 8 واحد)

.::..::..::.13- درخواست انتقال به صورت مهمان کامل

.::..::..::.14- تعهدنامه دانشجوی انتقالی به صورت نوبت دوم (دایم/مهمان)

.::..::..::.15- اعتراض به نمره

.::..::..::.16- تغییر نمره دانشجو

.::..::..::.17- احراز شرایط شرکت در امتحان جامع

.::..::..::.18- فرم درخواست تصویب طرح پژوهشی رساله دكتری (قابل دریافت)

.::..::..::.19- گزارش 4 ماهه (قابل دریافت)

.::..::..::.20- تایید آمادگی برای برگزاری جلسه دفاع از طرح پژوهشی

.::..::..::.21- درخواست دریافت کمک هزینه رساله

.::..::..::.22- درخواست تمدید سنوات (گردش كار تمدید سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی) (قابل دریافت)

.::..::..::.23- گواهی اعلام کفایت و تایید رساله دکتری (قابل دریافت)

.::..::..::.24- تعهد اصالت اثر (قابل دریافت)

.::..::..::.25- رسید دریافت رساله  (قابل دریافت)

.::..::..::.26- تسویه حساب

.::..::..::.27- درخواست ارسال مدارک دانشجوی انتقالی

.::..::..::.28- درخواست تعیین وضعیت دانشجوی محروم از تحصیل

.::..::..::.29- فرم استعلام موضوع رساله (قابل دریافت)

.::..::..::.30- فرم تسویه حساب دانشجوی انتقال دائم

.::..::..::.31- فرم تقاضای ترک تحصیل دایم دانشجو (انصراف از تحصیل)

.::..::..::.32- فرم تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل (اخراج آموزشی - اخراج انضباطی)

 ::..::..::.33- راهنمای نحوه تهیه چکیده رساله دکتری (قابل دریافت)