اطلاع رساني - ارزشيابي استادان (تمديد) - 3971

بدين وسيله به اطلاع مي رساند، دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي پرديس مي توانند ضمن دريافت فايل راهنماي مربوط به ارزشيابي الكترونيكي نيمسال جاري از روز سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۱ لغايت جمعه ۹۷/۱۰/۲۱ جهت انجام ارزشيابي استادان به سامانه جامع آموزش مراجعه نمايند. لازم به توضيح است در صورت عدم انجام فرآيند ارزشيابي، امكان انجام انتخاب واحد ترم بعدي و رؤيت نمرات ترم جاري براي دانشجويان ميسر نخواهد بود.
ضمناً هويت پاسخ دهندگان مشخص نبوده و نتايج به صورت آماري براي معاون علمي پرديس قابل مشاهده خواهد بود، لذا خواهشمند است جهت دريافت بازخورد صحيح از كيفيت برگذاري كلاسهاي درسي نهايت دقت و شكيبايي را در انجام فرآيند ارشيابي داشته باشيد.

الف راهنمای ارزشیابی دانلود فایل