آیین نامه های آموزشی

الف- مقطع کارشناسی ارشد

پیوست ۱- آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۲، ۹۳، و ۹۴

پیوست ۲- آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ به بعد

 

ب- مقطع دکتری

پیوست ۱۱- آیین نامه مقطع دکتری ورودی ۹۲، ۹۳، و ۹۴

پیوست ۱۲- آیین نامه مقطع دکتری ورودی ۹۵ به بعد

 

ج- دانش آموختگان

پیوست ۲۱-گردش کار گزارش فراغت از تحصیل در اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

پیوست ۲۲- مدارک مربوط به صدور گواهی موقت در کلیه مقاطع

پیوست۲۳- مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع

پیوست ۲۴- آیین نامه صدور گواهی رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد

پیوست ۲۵- مدارک لازم برای صدور تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر

 

د- سایر

پیوست ۳۱- آیین نامه بررسی مدارک بیماری دانشجویان دانشگاه تهران

پیوست ۳۲- بخشنامه مرخصی تحصیلی دانشجویان به دلیل بارداری و زایمان

پیوست ۳۳- آیین نامه سقف سنوات مجاز مشمولین نظام وظیفه عمومی

پیوست ۳۴- بخشنامه عدم امکان استرداد شهریه دانشجویان