Aras International Campus

شیوه پذیرش دانشجو در پردیس ارس

شیوه پذیرش دانشجو در پردیس ارس دانشگاه تهران برای سال تحصیلی 93-92

پذیرش دانشجو در پردیس ارس دانشگاه تهران برای سال تحصیلی 92-91، همانند سال جاری، ابتدا از طریق كنكور كارشناسی ارشد صورت می گیرد و برای تكمیل ظرفیت در رشته هایی كه از طریق كنكور تكمیل نگردند، از طریق آزمون اختصاصی پردیس و شیوه نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاقدام خواهد شد.

تاريخ خبر: 11/11/91

تعداد بازدید: 6015
 
Copyright © 2012 Aras International Campus.
University of Tehran, Aras International Campus
Emam Khomeini Boulevard, Jolfa, Aras Free Trade & Industrial Zone,
Iran.
Post code: 5441656498
Phone: +98 492 3024824-27
Fax: +98 492 302 4820