Aras International Campus

خبر فوري- وام دانشجويي

(خبر فوري) متقاضيان وام دانشجويي صندوق رفاه

    متقاضیان وام دانشجویی صندوق رفاه كه مدارك خود را به امور دانشجویی پردیس تحویل نموده‌اند هر چه سریعتر نسبت به تكمیل مدارك، ثبت نام و انتخاب واحد خود اقدام نمایند. بدیهی است به دانشجویان جدیدالورودی كه در سامانه آموزش پذیرش نهایی نشده‌اند و دانشجویان ورودی قدیم كه در ترم جاری انتخاب واحد ننموده‌اند، وام تعلق نخواهد گرفت.

تاريخ خبر: 30/7/1392

تعداد بازدید: 1752
 
Copyright © 2012 Aras International Campus.
University of Tehran, Aras International Campus
Emam Khomeini Boulevard, Jolfa, Aras Free Trade & Industrial Zone,
Iran.
Post code: 5441656498
Phone: +98 492 3024824-27
Fax: +98 492 302 4820