تغییر آدرس ایمیل پایان نامه و رساله

بدینوسیله از کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس بین المللی ارس درخواست می شود بمنظور انجام کلیه امور پژوهشی مرتبط با پایان نامه ها، رساله ها و نیز پروپوزال های مربوطه، با آدرس thesis.aras@ut.ac.ir مکاتبه نمایند.
همچنین بمنظور تسهیل در پیگیری درخواست ها، در بخش عنوان ایمیل ارسالی، نام و نام خانوادگی دانشجو به همراه رشته مربوطه ذکر شود