ریاست و معاونت های پردیس ارس


دکتر زهرا امام جمعه رییس پردیس ارس

رییس پردیس ارس: دکتر زهرا امام جمعه

دکتر زهرا امام جمعه، کارشناسی مهندسی صنایع غذایی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزایران، کارشناسی ارشد مهندسی فرایند های غذایی از دانشگاه بلز پاسکال کلرمون فران، فرانسه ودکتری مهندسی فرایند های غذایی ازدانشگاه بلز پاسکال کلرمون فران، فرانسه ؛ همچنین دارای 78 مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی و 209مقاله در نشریات علمی بین المللی و انتشار ۳ کتاب و تدوین ۷ فصل کتاب در کتابهای منتشر شده توسط ناشران بین المللی ...

بیشتر بدانید
دکتر ابراهیم تکلدانی - معاون علمی پردیس ارس

معاون علمی پردیس ارس: دکتر ابراهیم امیری تکلدانی

دکتر ابراهیم امیری تکلدانی، دارای کارشناسی مهندسی زراعی گرایش آبیاری از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد تأسیسات آبیاری از دانشگاه تهران و دکتری هیدرولیک – مهندسی رودخانه از دانشگاه ساوت همپتون انگلستان و نیز دارای 50 مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی و 30 مقاله در نشریات علمی بین المللی و ...

بیشتر بدانید
دکتر محمدجواد امیری معاون اجرایی پردیس ارس

معاون اجرایی پردیس ارس: دکتر محمدجوادامیری

دکتر محمد جواد امیری دارای کارشناسی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس و دکتری مهندسی منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس و نیز دارای 40 مقاله چاپ شده در نشریات علمی – پژوهشی در نشریات داخلی و 20 مقاله در نشریات بین المللی ...

بیشتر بدانید