ریاست و معاونت های پردیس ارس


دکتر زهرا امام جمعه رییس پردیس ارس

رییس پردیس ارس: دکتر زهرا امام جمعه

دکتر زهرا امام جمعه، کارشناسی مهندسی صنایع غذایی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ایران، کارشناسی ارشد مهندسی فرایندهای غذایی از دانشگاه بلز پاسکال کلرمون فران، فرانسه و دکتری مهندسی فرایندهای غذایی از دانشگاه بلز پاسکال کلرمون فران، فرانسه ؛ همچنین دارای 78 مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی و 209 مقاله در نشریات علمی بین المللی و انتشار ۳ کتاب و تدوین ۷ فصل کتاب در کتاب های منتشر شده توسط ناشران بین المللی ...

بیشتر بدانید
دکتر ابراهیم تکلدانی - معاون علمی پردیس ارس

معاون علمی پردیس ارس: دکتر ابراهیم امیری تکلدانی

دکتر ابراهیم امیری تکلدانی، دارای کارشناسی مهندسی زراعی گرایش آبیاری از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد تأسیسات آبیاری از دانشگاه تهران و دکتری هیدرولیک – مهندسی رودخانه از دانشگاه ساوت همپتون انگلستان و نیز دارای 50 مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی و 30 مقاله در نشریات علمی بین المللی و ...

بیشتر بدانید
دکتر محمدجواد امیری معاون اجرایی پردیس ارس

معاون اجرایی پردیس ارس: دکتر محمدجوادامیری

دکتر محمد جواد امیری دارای کارشناسی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس و دکتری مهندسی منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس و نیز دارای 40 مقاله چاپ شده در نشریات علمی – پژوهشی در نشریات داخلی و 20 مقاله در نشریات بین المللی ...

بیشتر بدانید