پذیرش دانشجو بر اساس آزمون اختصاصی

(شیوه نامه بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبه)

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران