ریاست و معاونت ها

رئیس پردیس ارس: دکتر زهرا امام جمعه

 

دکتر زهرا امام جمعه، کارشناسی مهندسی صنایع غذایی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزایران، کارشناسی ارشد مهندسی فرایندهای غذایی از دانشگاه بلز پاسکال کلرمون فران، فرانسه ودکتری مهندسی فرایندهای غذایی ازدانشگاه بلز پاسکال کلرمون فران، فرانسه؛ همچنین دارای ۷۸ مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی و ۲۰۹ مقاله در نشریات علمی بین المللی و انتشار ۳ کتاب و تدوین ۷ فصل کتاب در کتابهای منتشر شده توسط ناشران بین المللی … بیشتر بدانید

 

 

معاون علمی پژوهشی پردیس ارس: دکتر طاهرعلیزاده


 

 

دکتر طاهر علیزاده فارغ التحصیل دکتری شیمی تجریه-الکتروشیمی از دانشگاه تهران در حال حاضر استاد شیمی تجزیه در دانشکده شیمی دانشگاه تهران، دارای ۱۲۲ مقاله علمی-پژوهشی در مجلات بین المللی، مشارکت در تألیف یک دایرٍه المعارف تخصصی و نویسنده یک کتاب فارسی در رابطه با پلیمرهای…‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر بدانید

 

 

 

معاون اجرایی پردیس ارس: دکتر محمدجوادامیری

 

 

دکتر محمد جواد امیری دارای کارشناسی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس و دکتری مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس و نیز دارای ۴۰ مقاله چاپ شده در نشریات علمی – پژوهشی در نشریات داخلی و ۲۰ مقاله در نشریات بین المللی …‌‌‌ بیشتر بدانید