ریاست پردیس ارس

دکتر زهرا امام جمعه ‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی صنایع غذایی، ۱۳۷۱، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، ایران
 • کارشناسی ارشد مهندسی فرایندهای غذایی، ۱۳۷۳، دانشگاه بلز پاسکال، کلرمون فران، فرانسه
 • دکتری مهندسی فرایندهای غذایی، ۱۳۷۷، دانشگاه بلز پاسکال، کلرمون فران، فرانسه

افتخارات کاری و تحصیلی

 • کسب رتبه اول بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ۱۳۷۱
 • ارائه مقاله برتر کنفرانس آسیا –اقیانوسیه سال ۱۳۸۲
 • محقق برگزیده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۳
 • طرح پژوهشی برتر بخش کشاورزی در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران ۱۳۸۴
 • کسب نشان درجه دو پژوهش و عنوان پژوهشگر نمونه بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۸۷
 • محقق برگزیده استان تهران، آذر ماه ۱۳۸۹
 • محقق برگزیده کشوری وزارت علوم و فناوری، سال ۱۳۹۲
 • کسب نشان درجه یک پژوهش و عنوان پژوهشگر برجسته بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۹۳
 • محقق بین المللی برگزیده دانشگاه تهران در بخش مقاله ۱۳۹۶
 • برنده نخستین جایزه زنان در علم وزارت علوم شاخه علوم کشاورزی ۱۳۹۶
 • برنده جایزه ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران ۱۳۹۶
 • جزو ۱٪ دانشمندان مؤثر جهان از سال ۲۰۱۴ تا کنون

دروس در حال تدریس

مبانی مهندسی صنایع غذایی, پدیده‌های انتقال, ترمودینامیک تعادل‌های فازی, روش‌های غیر حرارتی فرآوری مواد غذایی

انتشارات

 • انتشار ۷۸ مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی
 • انتشار ۲۰۹ مقاله در نشریات علمی بین المللی
 • انتشار ۳ کتاب و تدوین ۷ فصل کتاب در کتابهای منتشر شده توسط ناشران بین المللی
 • http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۶۹۰-۱۹۶۸

پست الکترونیکی:

 • emamj@ut.ac.ir
 • araspresident@ut.ac.ir