معاون اجرایی پردیس ارس

دکتر محمدجواد امیری

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی، ۱۳۷۶، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، ۱۳۷۹، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتری مهندسی منابع طبیعی، ۱۳۸۸، دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات کاری و تحصیلی

 • رتبه ۱ کنکور کتبی مقطع دکتری سال ۸۲
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران
 • رئیس خانه محیط زیست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از دی ماه سال ۸۴ تا خرداد ۸۸
 • رییس فرهنگ سرای سلامت از خرداد سال ۸۸ تا بهمن ۸۸
 • رییس فرهنگ سرای تابستانی پلیس در تابستان ۸۸
 • مدیریت مراکز فرهنگی هنری مترو از بهمن ۸۸ تا دی ماه ۸۹
 • رییس فرهنگ سرای تابستانی امید در تابستان ۸۹
 • مشاور امور زیست محیطی ستاد شهر سالم شهرداری تهران
 • مشاور پژوهشی مرکز جامع علمی – کاربردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 • عضو کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲
 • رییس کتابخانه دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران از سال ۹۳ تا ۹۴
 • دبیر علمی اولین همایش مهندسی و مدیریت محیط زیست سال ۱۳۹۴
 • دبیر علمی دومین همایش مهندسی و مدیریت محیط زیست سال ۱۳۹۵

دروس در حال تدریس

ارزیابی توان محیط زیست، ارزیابی اثرات توسعه (EIA)، اکولوژی سیمای سرزمین، آمایش سرزمین، پارک‌ها و فضای سبز، بوم سیستم‌های طبیعی ایران، ظرفیت برد محیط زیست

انتشارات

 • انتشار ۴۰ مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی
 • انتشار ۲۰ مقاله در نشریات علمی بین المللی
 • تألیف و ترجمه ۹ کتاب

پست الکترونیکی:

 • aras.executive@ut.ac.ir