گروه علوم اجتماعی و رفتاری

ردیف رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه fileName
1 حسابداری دکتر ساسان مهرانی smehrani@ut.ac.ir دانلود کنید
۲ مدیریت کسب و کار - استراتژیک دانلود کنید
۳ مدیریت کسب و کار - بازاریابی
۴ پژوهش علوم اجتماعی دکتر علیرضا دهقان نیری mrezazdh@ut.ac.ir دانلود کنید
۵ برنامه ریزی گردشگری (توریسم) دانلود کنید
۶ مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات دکتر طاهر روشندل اربطانی arbatani@ut.ac.ir دانلود کنید
۷ مدیریت صنعتی مدیریت پروژه
۸ علوم اقتصادی اقتصاد نظری دکتر سجاد برخورداری دورباش barkhordari@ut.ac.ir دانلود کنید
۹ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانلود کنید
۱۰ روانشناسی تربیتی دکتر زهرا طاهری فر z.taherifar@ut.ac.ir دانلود کنید
۱۱ روانشناسی بالینی دانلود کنید
۱۲ مشاوره- مشاوره خانواده دانلود کنید
۱۳ تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی دکتر رحمان سوری soori@ut.ac.ir دانلود کنید
۱۴ تربیت بدنی و علوم ورزشی- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانلود کنید
۱۵ کارآفرینی-کسب و کار جدید دکتر محمد رضا زالی mrzali@ut.ac.ir دانلود کنید
۱۶ مدیریت شهری دکتر مجتبی قدیری معصوم mghadiri@ut.ac.ir دانلود کنید