گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

ردیف رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه fileName
1 علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی دکتر زهرا امام جمعه emamj@ut.ac.ir دانلود کنید
۲ علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی