گروه علوم انسانی

ردیف رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه fileName
1 حقوق خصوصی سید محمود میرخلیلی mirkhalili@ut.ac.ir دانلود کنید
۲ حقوق جزا و جرم شناسی دانلود کنید
۳ حقوق عمومی دکتر سید داوود آقایی sdaghaee@ut.ac.ir دانلود کنید
۴ علوم سیاسی دانلود کنید
۵ حقوق تجارت بین الملل دانلود کنید
۶ جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتر مجتبی قدیری معصوم mghadiri@ut.ac.ir دانلود کنید
۷ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانلود کنید
۸ ژئومورفولوژی دانلود کنید
۱۳ زبان و ادبیات انگلیسی دکتر سید محمد علوی smalavi@ut.ac.ir دانلود کنید
۱۴ آموزش زبان انگلیسی دانلود کنید