گروه فنی و مهندسی

‌‌‌‌‌‌‌

ردیف رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه fileName
1 ایمنی و بهداشت محیط زیست دکتر حسن هویدی hoveidi@ut.ac.ir دانلود کنید
۲ مهندسی عمران محیط زیست دانلود کنید