گروه کشاورزی و منابع طبیعی

ردیف رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه برنامه درسی و سرفصل دروس
1 مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب دکتر ابراهیم امیری تکلدانی ‌‌amiri@ut.ac.ir دانلود کنید
2 مهندسی کشاورزی - سازه‌های آبی
3 علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی دکتر زهرا امام جمعه ‌‌‌‌‌‌ emamj@ut.ac.ir دانلود کنید
4 علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
5 مهندسی کشاورزی - علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتر سید رضا میرآشتیانی ashtiani@ut.ac.ir دانلود کنید
6 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست دکتر باربیس مجنونیان قراقیز bmajnoni@ut.ac.ir دانلود کنید