گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 
رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه برنامه درسی و سرفصل دروس
مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
دکتر ابراهیم امیری تکلدانی

‌‌amiri@ut.ac.ir

مهندسی کشاورزی - سازه‌های آبی
علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی
دکتر زهرا امام جمعه

‌‌‌‌‌‌ emamj@ut.ac.ir

علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
مهندسی کشاورزی - علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتر سید رضا میرآشتیانی ashtiani@ut.ac.ir
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست دکتر باربیس مجنونیان قراقیز bmajnoni@ut.ac.ir