گروه فنی و مهندسی

 
 
ردیف رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه برنامه درسی و سرفصل دروس
۱
مهندسی محیط زیست - برنامه ریزی
دکتر حسن هویدی
hoveidi@ut.ac.ir
۲
مهندسی محیط زیست -آب و فاضلاب