گروه معماری و هنرهای زیبا

ردیف رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه برنامه درسی و سرفصل دروس
۱
مهندسی معماری
دکتر محمد باقر کبیر صابر kabirsaber@ut.ac.ir
۲
مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
۳ طراحی شهری -