گروه علوم اجتماعی و رفتاری

ردیف رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه برنامه درسی و سرفصل دروس
۱ مدیریت دولتی - رفتار سازمانی دکتر حمید زارع hzarea@ut.ac.ir دانلود کنید
۲ مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
۳ حسابداری دکتر عزت الله عباسیان e.abbasian@ut.ac.ir دانلود کنید
۴ مدیریت - مدیریت مالی دانلود کنید
۵ مدیریت - مدیریت سیستم‌ها دانلود کنید
۶ مدیریت - مدیریت بازاریابی بین المللی دانلود کنید
۷ مدیریت رسانه دکتر آیدین سلام زاده salamzadeh@ut.ac.ir دانلود کنید
۸ مدیریت بازرگانی - بازاریابی دانلود کنید
۹ مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار هوشمند دانلود کنید
۱۰ مدیریت بازرگانی - مدیریت سیاستگذاری بازرگانی دانلود کنید
۱۱ مدیریت بازرگانی - رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی دانلود کنید
۱۲ علوم اقتصادی دکتر سجاد برخورداری دورباش barkhordari@ut.ac.ir دانلود کنید
۱۳ علوم اقتصادی -اقتصاد نظری
۱۴ علوم اقتصادی -اقتصاد مالی
۱۵ روانشناسی تربیتی دکتر محمدحسن آسایش  asayesh@ut.ac.ir دانلود کنید
۱۶ روانشناسی بالینی دانلود کنید
۱۷ مشاوره دانلود کنید
۱۸ فیزیولوژی ورزشی دکتر محمدرضا کردی mrkordi@ut.ac.ir دانلود کنید ‌