گروه علوم اجتماعی و رفتاری

ردیف رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه برنامه درسی و سرفصل دروس
۱
مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
دکتر حسن زارعی متین

‌‌matin @ ut.ac.ir

۲
مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
۳
حسابداری
دکتر ساسان مهرانی

 

smehrani@ut.ac.ir

۴
مدیریت - مدیریت مالی
۵
مدیریت - مدیریت سیستم‌ها
۶
مدیریت - مدیریت بازاریابی بین المللی
۷
مدیریت رسانه
دکتر طاهر روشندل اربطانی

 

 

arbatani@ut.ac.ir

۸
مدیریت بازرگانی - بازاریابی
۹
مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار هوشمند
۱۰
مدیریت بازرگانی - مدیریت سیاستگذاری بازرگانی
۱۱
مدیریت بازرگانی - رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی
۱۲
علوم اقتصادی
دکتر سجاد برخورداری دورباش

 

barkhordari@ut.ac.ir

۱۳
علوم اقتصادی -اقتصاد نظری
۱۴
علوم اقتصادی -اقتصاد مالی
۱۵
روانشناسی تربیتی
دکتر زهرا طاهری فر

 

z.taherifar@ut.ac.ir

۱۶
روانشناسی بالینی
۱۷
مشاوره
۱۸
فیزیولوژی ورزشی
دکتر رحمان سوری
soori@ut.ac.ir