گروه علوم انسانی

 
ردیف رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه برنامه درسی و سرفصل دروس
۱
حقوق خصوصی
دکتر سید محمود میر خلیلی
mirkhalili@ut.ac.ir
۲
حقوق کیفری و جرم شناسی
۳
حقوق عمومی
دکتر سید داوود آقایی
sdaghaee @ut.ac.ir
۴
علوم سیاسی
۵
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی
۶
حقوق بین الملل عمومی
۷
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دکتر مجتبی قدیری معصوم
mghadiri@ut.ac.ir
۸
ژئومورفولوژی
۹
زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر سید محمد علوی
smalavi@ut.ac.ir
۱۰
آموزش زبان انگلیسی