گروه علوم انسانی

ردیف رشته نماینده گروه پست الکترونیک نماینده گروه برنامه درسی و سرفصل دروس
۱ حقوق خصوصی دکتر سید محمود میر خلیلی mirkhalili@ut.ac.ir دانلود کنید
۲ حقوق کیفری و جرم شناسی دانلود کنید
۳ حقوق عمومی دکتر ولی رستمی vrostami@ut.ac.ir دانلود کنید
۴ علوم سیاسی دانلود کنید
۵ علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی دانلود کنید
۶ حقوق بین الملل عمومی دانلود کنید
۷ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتر یاشار ذکی yzaki@ut.ac.ir دانلود کنید
۸ ژئومورفولوژی دانلود کنید
۹ زبان و ادبیات انگلیسی دکتر سید محمد علوی smalavi@ut.ac.ir دانلود کنید
۱۰ آموزش زبان انگلیسی دانلود کنید ‌‌‌‌