قانون اول - اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی