آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
قانون اول - اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمید- قوانین
پیوست - ۳۲ بخشنامه مرخصی تحصیلی دانشجویان به دلیل بارداری و زایماند - سایر
پیوست - ۲۱ گردش کار گزارش فراغت از تحصیل در اداره کل خدمات آموزشی دانشگاهج - دانش آموختگان
پیوست - ۱ آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۲، ۹۳، و ۹۴الف- مقطع کارشناسی ارشد
ج - ۱ تعهد کارت دانشجوییج - کارشناسی ارشد و دکتری
پیوست - ۳۴ آیین نامه سقف سنوات مجاز مشمولین نظام وظیفه عمومید - سایر
پیوست - ۲۲ مدارک مربوط به صدور گواهی موقت در کلیه مقاطعج - دانش آموختگان
پیوست - ۲ آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ به بعدالف- مقطع کارشناسی ارشد
ج ۲ - مرخصی تحصیلیج - کارشناسی ارشد و دکتری
پیوست - ۳۵ بخشنامه عدم امکان استرداد شهریه دانشجویاند - سایر
پیوست - ۲۳ مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطعج - دانش آموختگان
پیوست - ۳ مراحل فارغ التحصیلیالف- مقطع کارشناسی ارشد
ج - ۳ تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیلج - کارشناسی ارشد و دکتری
پیوست - ۳۶ راهنمای تهیه چکیدهد - سایر
پیوست - ۲۴ آیین نامه صدور گواهی رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشدج - دانش آموختگان
پیوست - ۴ عدم استرداد شهریهالف- مقطع کارشناسی ارشد
ج - ۴ تعهد دریافت مدرکج - کارشناسی ارشد و دکتری
پیوست - ۱۱ آیین نامه مقطع دکتری ورودی ۹۲، ۹۳، و ۹۴ب- مقطع دکتری
ج - ۵ تعهد نامه برای دریافت کارت دانشجویی المثنیج - کارشناسی ارشد و دکتری
پیوست - ۳۸ راهنمای تهیه CDد - سایر