آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
د - ۱ تعهد اصالت اثرد - سایر فایل های آموزشی
ج - ۱ تعهد کارت دانشجوییج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج ۲ - مرخصی تحصیلیج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج - ۳ تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیلج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج - ۴ تعهد دریافت مدرکج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج - ۵ تعهد نامه برای دریافت کارت دانشجویی المثنیج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج - ۶ تقاضای ترک تحصیل دائم دانشجو – انصراف از تحصیلج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج -۷ درخواست معرفی نامهج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج -۸ دریافت کارنامه انگلیسیج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج- ۹ انتخاب استاد راهنمای پایان نامه و رسالهج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج -۱۰ (۱) رسید تحویل رساله دکتریج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج -۱۰ (۲) پایان نامه کارشناسی ارشدج - کارشناسی ارشد و دکتری
م - ۱ راهنمای دفاع الکترونیکی دانشجویان پردیس ارس دانشگاه تهرانم- راهنمای استفاده اتاق مجازی
ب - ۱ فرم جامع اقدامات تحصیلیب - فرم های آموزش دکتری تخصصی
الف - ۱ گزارش دو ماهه مراحل پیشرفت پایان نامهالف - فرم های آموزشی کارشناسی ارشد
ب- ۲ تمدید نیمسال های دوره آموزشی و پژوهشی مقطع دکتری(تمدید سنوات)ب - فرم های آموزش دکتری تخصصی
الف - ۲ درخواست تمدید سنواتالف - فرم های آموزشی کارشناسی ارشد
ب - ۳ استعلام موضوع رساله دکتریب - فرم های آموزش دکتری تخصصی
الف - ۳ راهنمای تنظیم پایان نامه کارشناسی ارشدالف - فرم های آموزشی کارشناسی ارشد
ب - ۴ کاربرگ ارائه پروپوزال دکتریب - فرم های آموزش دکتری تخصصی