آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
ج - ۱ تعهد کارت دانشجوییج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج ۲ - مرخصی تحصیلیج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج - ۳ تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیلج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج - ۴ تعهد دریافت مدرکج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج - ۵ تعهد نامه برای دریافت کارت دانشجویی المثنیج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج - ۶ تقاضای ترک تحصیل دائم دانشجو – انصراف از تحصیلج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج -۷ درخواست معرفی نامهج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج -۸ دریافت کارنامه انگلیسیج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج- ۹ انتخاب استاد راهنمای پایان نامه و رسالهج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج -۱۰ (۱) رسید تحویل رساله دکتریج - کارشناسی ارشد و دکتری
ج -۱۰ (۲) پایان نامه کارشناسی ارشدج - کارشناسی ارشد و دکتری
د - ۱ مراحل تصویب موضوع دکترید - راهنمای امور پژوهشی
ب - ۱ فرم جامع اقدامات تحصیلیب - فرم های آموزش دکتری تخصصی
الف - ۱ گزارش دو ماهه مراحل پیشرفت پایان نامهالف - فرم های آموزشی کارشناسی ارشد
د - ۲ راهنمای ثبت درخواست تصویب موضوعد - راهنمای امور پژوهشی
ب- ۲ تمدید نیمسال های دوره آموزشی و پژوهشی مقطع دکتری(تمدید سنوات)ب - فرم های آموزش دکتری تخصصی
الف - ۲ درخواست تمدید سنواتالف - فرم های آموزشی کارشناسی ارشد
د - ۳ راهنمای برگزاری سمینار دانشجویان دکترید - راهنمای امور پژوهشی
ب - ۳ استعلام موضوع رساله دکتریب - فرم های آموزش دکتری تخصصی
الف - ۳ دستورالعمل تنظیم پایان نامه کارشناسی ارشدالف - فرم های آموزشی کارشناسی ارشد